Novice in dogodkiProjekt PoLJUBA v številkah

Projekt PoLJUBA v številkah

Dva izmed sklepnih dogodkov projekta, ki se s 30. septembrom 2023 zaključuje, sta bila tudi strokovna ekskurzija s predstavitvijo ključnih rezultatov projekta na terenu ter premiera filma Pozabljene in zamolčane vrednote vode.

ponedeljek, 25. september 2023Monitoring podzemne vode v Strajanovem bregu

Monitoring podzemne vode v Strajanovem bregu

V Strajanovem bregu nadaljujemo s spremljanjem nivoja podzemne vode z avtomatskimi merilniki. Visok nivo podzemne vode ima pomemben vpliv na ohranjanje habitatega tipa HT 7230, zadnjega ostanka nizkega barja s srhkim šašem (Carex davalliana) na Ljubljanskem barju.

ponedeljek, 9. januar 2023


Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2022

Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2022

Zunanji izvajalci  ZRC SAZU, Biološkega inštituta Jovana Hadžija so zaključili še zadnje, tretje ex situ gojenje barjanskega okarčka. Z vzgojenimi osebki so obogatili tako izvorno populacijo te ogrožene vrste metulja, kot tudi osnovano novo populacijo v Naravnem rezervatu Iški morost.

četrtek, 13. oktober 2022

Preverili smo učinkovitost mikrozapornic na NRIM

Preverili smo učinkovitost mikrozapornic na NRIM

V sklopu projektnih renaturacijskih in revitalizacijskih posegov na travnikih v NRIM smo leta 2019 na številne terciarne izuševalne jarke namestili manjše zapornice. Gre za približno meter krat meter velike kovinske plošče, ki so vstavljene prečno na jarke.

torek, 11. oktober 2022


Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Pri pregledu prestreznih pasti, ki s pomočjo posebne dišave privabljajo odrasle osebke hrošča puščavnika, so raziskovalci z Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo potrdili uspešnost ponovne naselitve vrste na Ljubljanskem barju.

sreda, 27. julij 2022

S kovinsko mrežo nad invazivni dresnik

S kovinsko mrežo nad invazivni dresnik

Na robovih projektnih zemljišč na Rakovi jelši, kjer vzpostavljamo traviščni habitatni tip 6510 - nižinske ekstenzivno gojene travnike, se pojavljajo vrste invazivnih tujerodnih dresnikov.

ponedeljek, 18. april 2022


Sajenje mejic na Ljubljanskem barju

Sajenje mejic na Ljubljanskem barju

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo začeli s sajenjem mejic na območju med Škofljico in Igom. V okviru projekta PoLJUBA bomo na ta način ustvarili nove kopenske habitate za dvoživke.

sreda, 9. marec 2022
Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Na zahodnem robu Ljubljanskega barja, na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah, se nahaja  majhno šotno barje Mali plac. Gre za ostanek visokega barja, ki je zaradi posegov v zadnjih desetletjih močno spremenilo podobo.

četrtek, 25. november 2021Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

V Sloveniji je najpogostejša vrsta tujerodne želve okrasna gizdavka (Trachemys scripta), ki je z vsemi podvrstami uvrščena na seznam vrst, ki zadevajo Uredbo (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

petek, 8. oktober 2021Zavihali rokave in izboljšali habitat barjanskega okarčka

Zavihali rokave in izboljšali habitat barjanskega okarčka

Tudi v letošnjem letu smo prve pomladne dni preživeli na terenu, s krampom in ekstraktigatorjem v rokah. Na osrednjem delu kompleksa mokrotnih travnikov med Škofljico in Igom, kjer še živi barjanski okarček, smo pulili navadno krhliko in tako pred zaraščanjem rešili dodatnih 1.500 m2 habitata te ogrožene vrste metulja.

ponedeljek, 19. april 2021

Naravovarstveni ukrepi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih življenjskih prostorov na Ljubljanskem barju so v polnem teku

Naravovarstveni ukrepi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih življenjskih prostorov na Ljubljanskem barju so v polnem teku

Ustrezno upravljanje z zemljišči je nujno za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih ogroženih vrst ter njihovih habitatov. Po uspešno izvedenih odkupih zemljišč so bile zato aktivnosti projekta PoLJUBA v preteklem letu intenzivno usmerjene v izvedbo ukrepov za obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov in nekaterih najbolj ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki se tam nahajajo.

torek, 30. marec 2021
Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Tujerodne želve imajo negativen vpliv na naravo in biotsko pestrost. Osebki tujerodnih vrst so lahko zaradi večje telesne velikosti uspešnejše od naše edine domorodne vrste, močvirske sklednice. Poleg tega lahko prenašajo nekatere bolezni, ki niso nevarne le za avtohtono živalstvo, ampak tudi za človeka. Odstranjevanje tujerodnih želv je bilo prepoznano kot pomemben ukrep za varovanje močvirske sklednice in biodiverzitete vodnih ekosistemov.

petek, 18. december 2020

Obogatitev populacij puščavnika in barjanskega okarčka v letu 2020

Obogatitev populacij puščavnika in barjanskega okarčka v letu 2020

V iztekajočem se letu smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje uspešno izvedli obogatitev populacij dveh ogroženih vrst. V poletnih mesecih je Nacionalni inštitut za biologijo v naravo doselil ličinke hrošča puščavnika, (druga doselitev), Biološki inštitut Jovana Hadžija pa bube barjanskega okarčka (naselitev v Naravni rezervat Iški morost, obogatitev izvorne populacije Mostišče).

ponedeljek, 14. december 2020

V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin

V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin

Travišča znotraj Naravnega rezervata Iški morost so se v preteklosti vzdrževala z redno pozno košnjo. Ker pa sta se na določenih delih močno razširili orjaška (Solidago gigantea)  in kanadska (Solidago canadensis) zlata rozga, smo v okviru projekta PoLJUBA opredelili posamezna podobmočja, kjer bomo z namenom izboljšanja stanja vegetacije ...

sreda, 2. december 2020

Novi habitati za hribskega urha

Novi habitati za hribskega urha

V projektu PoLJUBA izvajamo tudi ukrepe za vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja hribskega urha (Bombina variegata). Nedavno smo na vzhodnem delu Ljubljanskega barja vzpostavili 41 vodnih teles dveh tipov – mlake (3) in luže oziroma uleknine (38). Pred začetkom del smo na območju izkopa odstranili grmovno zarast in s tem zagotovili ustrezno osončenost vodnih habitatov.

petek, 27. november 2020

Zaključen vmesni popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost

Zaključen vmesni popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost

Popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost je bil izveden tudi v letošnjem poletju. Potekal je na tistih delih rezervata, kjer se v okviru projekta PoLJUBA izvajajo različne metode zatiranja vrst iz rodu zlatih rozg (Solidago sp.). Opravil ga je zunanji izvajalec – ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, rezultati pa kažejo na nekoliko boljše stanje.

torek, 17. november 2020


Sajenje senenega drobirja za pospešitev naravne obnove travnikov

Sajenje senenega drobirja za pospešitev naravne obnove travnikov

V mesecu septembru smo izvedli sejanje senenega drobirja na štirih parcelah, na katerih je bila predhodno očiščena lesna zarast. Izvajalec je seneni drobir nabral na senikih barjanskih kmetij, drobirju pa je dodal še oves kot varovalni posevek. Setev se je izvedla strojno z žitno sejalnico.

sobota, 10. oktober 2020

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

V prvih dneh oktobra je Ljubljansko barje obiskala mag. Alenka Šventner Kosmos, skrbnica pogodbe projekta PoLJUBA na Ministrstvu za okolje in prostor.. Na terenu smo si ogledali najpomembnejše rezultate projektnih aktivnosti in ji predstavili naše načrte za prihodnost.

ponedeljek, 5. oktober 2020

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Na območju Iga in Rakove jelše smo v septembru ob ugodnih vremenskih razmerah uspešno nadaljevali z deli za obnovo ekstenzivnih travnikov. Projektna zemljišča, s katerih je bila odstranjena lesna zarast in invazivne tujerodne rastline, so bila strojno zasejana s travno mešanico, ki vsebujejo osem vrst trav (Agrosaat 8). Poleg travne mešanice je bil posejan tudi varovalni posevek ovsa.

sreda, 23. september 2020

Uspešno zaključena doselitev puščavnika

Uspešno zaključena doselitev puščavnika

Ličinke hrošča puščavnika so bile na območje Mestnega loga prvič doseljene v lanskem letu.  S pomočjo prestreznih pasti in feromonske vabe je bila v poletnih mesecih dokazana njihova uspešna preobrazba v odrasle hrošče. V teh dneh je bila izvedena še druga doselitev, ki bo povečala gensko pestrost in izboljšala možnosti za ohranitev vrste na Ljubljanskem barju.

torek, 8. september 2020

Nove mlake za močvirsko sklednico

Nove mlake za močvirsko sklednico

Na Ljubljanskem barju le redko najdemo manjša vodna telesa s stoječo vodo (mlake), ki bi bila primeren življenjski prostor za želvo močvirsko sklednico. Z izgradnjo novih mlak želimo izboljšati povezljivost populacij naše avtohtone želve ter posledično omogočiti številčno povečanje vrste.

ponedeljek, 31. avgust 2020Pričetek snemanja predstavitvenega filma

Pričetek snemanja predstavitvenega filma

V teh dneh lahko med sprehodom po Ljubljanskem barju srečate snemalno ekipo, ki v svoj objektiv lovi tipične prizore poletnih mokrotnih travnikov ter rastlinskih in živalskih vrst, ki na njih živijo. Vse do prihodnje jeseni bo namreč s strani izbranega izvajalca, podjetja Fotokom, Matej Vranič s.p.,  nastajal predstavitvenega filma projekta PoLJUBA.

petek, 10. julij 2020Zaraščena zemljišča na Rakovi jelši dobivajo novo podobo

Zaraščena zemljišča na Rakovi jelši dobivajo novo podobo

Med Mestnim parkom Rakova Jelša in Regijskim centrom za ravnanje z odpadki je Krajinski park Ljubljansko barje v okviru projekta PoLJUBA v zadnjih dveh letih odkupil oziroma pridobil v najem in zakup skupno 25 hektarov kmetijskih površin. V večjem delu je šlo za površine v zaraščanju, na katerih ob pomoči zunanjih izvajalcev vse od začetka lanskega leta poteka obnova ekstenzivno gojenih travnikov s sistemom mejic.

petek, 5. junij 2020

Pričeli s prilagojeno košnjo projektnih zemljišč

Pričeli s prilagojeno košnjo projektnih zemljišč

S številčno, časovno, prostorsko in mehanizirano prilagojeno košnjo bomo rastlinskim in živalskim vrstam izboljšali pogoje za prehranjevanje  in razmnoževanje. Zaustavili bomo zaraščanje zemljišč, kjer se košnja opušča. Poseben poudarek pri tem pa bomo namenili reševanju problematike zaraščanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.

torek, 2. junij 2020

Odstranjena lesna zarast v Strajanovem bregu

Odstranjena lesna zarast v Strajanovem bregu

Eden izmed ciljev projekta PoLJUBA je tudi izboljšanje stanja habitatnega tipa bazično nizko barje in rastišča Loeselove grezovke v Strajanovem bergu. To želimo doseči s povečanjem travnate površine in izboljšanjem hidrološkega stanja z namestitvijo prečnih pregrad na potok.

sreda, 6. maj 2020
Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je ogrožena vrsta kačjega pastirja, ki se v Sloveniji najpogosteje pojavlja prav na Ljubljanskem barju, kjer živi v počasi tekočih, osončenih jarkih in kanalih z dobro razvitimi vodnimi rastlinami. Za ohranjanje vrste je nujno čiščenje odvodnikov in hkrati vzdrževanje različnih sukcesijskih faz.

petek, 24. januar 2020

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

V okviru projekta PoLJUBA so bile v letu 2019 izvedene meritve talne vode v Strajanovem bregu. Rezultati so zbrani v vmesnem poročilu (hidrološko poročilo) za leto 2019. S pomočjo teh podatkov dobimo jasno sliko dejavnikov, ki vplivajo na višino podtalnice, vpliv  podtalnice na vegetacijo ter vpliv sprememb, ki jih bodo povzročili načrtovani hidrološki ukrepi.

sreda, 8. januar 2020

Do izboljšanja stanja populacije močvirske sklednice tudi z izlovom tujerodnih želv

Do izboljšanja stanja populacije močvirske sklednice tudi z izlovom tujerodnih želv

Znano je, da imajo tujerodne vrste negativen vpliv na biodiverziteto. Najočitnejši vpliv tujerodnih vrst želv je, da z našo edino domorodno vrsto sladkovodne želve, močvirsko sklednico (Emys orbicularis), tekmujejo za vire. Vplivajo lahko na populacije njenih plenskih vrst (npr. nevretenčarjev, rib, dvoživk in plazilcev), prenašajo pa tudi različne bolezni.

sreda, 4. december 2019

Uspešno zaključen popis hribskega urha na Ljubljanskem barju

Uspešno zaključen popis hribskega urha na Ljubljanskem barju

Hribski urh je ena od dveh vrst iz rodu urhov v Sloveniji. Je ogrožena vrsta, ki je na Rdečem seznamu uvrščena med ranljive vrste. Varuje jo tudi Direktiva o habitatih in je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje. Cilj popisa je bilo ugotavljanje prisotnosti vrste na izbranih zemljiščih, vključenih v projekt PoLJUBA, ter priprava predlogov ukrepov za izboljšanje stanja njenega habitata.

četrtek, 21. november 2019


Na Naravnem rezervatu Iški morost izvedena in zaključena začetni popis vegetacije in začetno kartiranje habitatnih tipov

Na Naravnem rezervatu Iški morost izvedena in zaključena začetni popis vegetacije in začetno kartiranje habitatnih tipov

V okviru projekta PoLJUBA sta bila na območju Naravnega rezervata Iški morost, v letu 2019 opravljena začetni popis vegetacije na območjih posameznih metod zatiranja vrst iz rodu zlate rozge (Solidago sp.) in začetno kartiranje habitatnih tipov. Obe aktivnosti je izvedel izbrani zunanji izvajalec – Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.

sreda, 30. oktober 2019

Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode

Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode

V sredo, 9. oktobra smo na severnem delu Naravnega rezervata Iški morost v okviru kohezijskega projekta PoLJUBA uspešno namestili 13 avtomatskih piezometrov oz. merilcev za spremljanje nivoja vode v tleh. Postopek je opravil zunanji izvajalec, ki je s pomočjo manjšega goseničarja na predvidenih in predhodno označenih lokacijah naprave vtisnil v tla. Mesta nameščenih piezometrov so različno oddaljena od obstoječih izsuševalnih jarkov, kamor smo spomladi v upanju na daljši čas zadrževanja padavinske vode, že namestili nekaj manjših zapornic.

petek, 18. oktober 2019


Košnja v Strajanovem bregu ter pričetek odstranitve zarasti

Košnja v Strajanovem bregu ter pričetek odstranitve zarasti

Po zelo uspešni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin je med 28. in 29. avgustom v Strajanovem bregu potekala še pozna košnja. Trije fantje iz invalidskega podjetja Dobrovita d.o.o. so dva delovna dneva vihteli nahrbtne motorne kosilnice in tako pokosili skoraj vso dolino, pustili so le s palčkami označena območja (plod večletnega dela znanstvenikov iz ZRC SAZU), kjer je pojavljanje Loeselove grezovke pogostejše.

torek, 8. oktober 2019

Na ogledu trase interpretacijske poti v Rakovi jelši

Na ogledu trase interpretacijske poti v Rakovi jelši

V okviru projekta PoLJUBA smo na območju Rakove jelše pričeli z načrtovanjem nove interpretacijske poti, ki bo obiskovalce vodila po življenjskih okoljih Ljubljanskega barja. V prejšnjem tednu smo se prvič sestali z zunanjimi izvajalci, predstavniki Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in arhitekturnega ateljeja Medprostor, ki bodo v naslednjih mesecih pripravili popis del in začeli s pripravo intepretacijskih gradiv za pot.

ponedeljek, 7. oktober 2019

Opravili terenske oglede jarkov, predvidenih za čiščenje

Opravili terenske oglede jarkov, predvidenih za čiščenje

Ljubljansko barje, eno biotsko najpestrejših območij v Sloveniji, je s svojo dejavnostjo skozi tisočletja sooblikoval človek. Predvsem zaradi spremembe v kmetijski rabi pa se je stanje številnih vrst in njihovih habitatov na tem območju v zadnjih desetletjih poslabšalo. Ena od vrst, ki so zaradi neugodnega stanja vključene v projekt PoLJUBA, je kačji pastir koščični škratec.

ponedeljek, 30. september 2019
V boj s krhliko v naravnem rezervatu Iški morost

V boj s krhliko v naravnem rezervatu Iški morost

Navadna krhlika (Rhamnus frangula) je v Sloveniji splošno razširjena grmovna vrsta. Ker ji ustrezajo tudi bolj vlažna tla, ni presenetljivo, da je na Ljubljanskem barju zelo pogosta. Še posebej številčno se pojavlja na traviščih, ki so košena enkrat letno ali pa se na njih opušča kmetijska raba.

petek, 30. avgust 2019

Pričeli s pripravami na doselitev hrošča puščavnika

Pričeli s pripravami na doselitev hrošča puščavnika

Približno 3 centimetre velik hrošč lesketajoče temno rjave barve s temno vijoličnimi ali črnimi pokrovkami je naša največja v lesnem mulju dupel živeča vrsta hroščev. Puščavnik je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, njena populacija je bila na tem območju lokalno ohranjena najmanj do leta 2008.

četrtek, 29. avgust 2019


Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Z laboratorijsko vzgojenimi osebki do izboljšanja stanja populacije barjanskega okarčka

Druga polovica meseca junija je čas, ko lahko na nekaterih vlažnih travnikih na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja opazujemo enega najbolj ogroženih dnevnih metuljev v Evropi, barjanskega okarčka. V obliki metulja živijo le približno 10 dni. Predstavniki vrste so razmeroma slabi letalci, zato v svojem življenju le redko zapustijo travnik, na katerem so se izlegli iz bube.

sreda, 10. julij 2019Odkupljenih 70 hektarov kmetijskih in gozdnih zemljišč

Odkupljenih 70 hektarov kmetijskih in gozdnih zemljišč

Z namenom obnovitve in ohranjanja treh mokrotnih habitatov, ene rastlinske ter sedmih živalskih vrst smo na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje odkupili 70 hektarov kmetijskih in gozdnih zemljišč. Odkupili smo tako naravovarstveno pomembna zemljišča kot tudi zemljišča, ki so potencialno naravovarstveno pomembna.

ponedeljek, 15. april 2019

Odkazilo dreves v Strajanovem bregu

Odkazilo dreves v Strajanovem bregu

V petek, 22. marca 2019, smo na parcelah v zgornjem delu doline Strajanov breg, ki jih je v okviru projekta PoLJUBA odkupil Krajinski park Ljubljansko barje, odkazali drevesno zarast.

torek, 26. marec 2019

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih pogledih pa jih celo presegel. 

ponedeljek, 25. marec 2019


Prvi rezultati meritev nivojev podtalnice v Strajanovem bregu

Prvi rezultati meritev nivojev podtalnice v Strajanovem bregu

Podjetje EHO PROJEKT d.o.o., ki je izvajalec meritev nivoja talne vode v Strajanovem bregu (območje aktivnosti 7), je izdalo Prvo vmesno hidrološko poročilo. V njem navaja, da so bila v obdobju avgust-december v letu 2018 nihanja gladin in globine podtalnice manjša v primerjavi z izhodiščnim stanjem meritev iz projekta LJUBA (2015-2016).

petek, 21. december 2018


Spremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu

Spremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu

V naravnem rezervatu Strajanov breg  smo v avgustu 2018 pričeli spremljati višino podtalnice. Naravni rezervat je zadnji ostanek nizkih barij v krajinskem parku. Ta edinstven rastlinski in živalski svet za svoj obstoj potrebuje dobro namočena tla.

petek, 19. oktober 2018

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost

Območje Naravnega rezervata Iški morost je prednostno namenjeno ohranjanju vlažnih travnikov, ki so pomemben gnezditveni habitat za mnoge ptičje vrste, med drugim tudi za kosca. Posegi na območju se opravljajo v skladu s smernicami za ohranjanje ptic vlažnih travnikov in njihovih habitatov.

petek, 19. oktober 2018

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

V sredo, 26. septembra 2018, smo se sestali s skrbnico pogodbe o sofinanciranju projekta PoLJUBA na strani Ministrstva za okolje in prostor, mag. Alenko Šventner Kosmos. V novi projektni pisarni smo ji predstavili napredek na področju odkupov zemljišč in aktivnosti, izvedene v prvih 9 mesecih trajanja projekta.

četrtek, 27. september 2018

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Mali plac je edinstvena naravna vrednota na Ljubljanskem barju. Le okrog 2 ha veliko šotišče je na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah nastalo po zadnji ledeni dobi, ko je bil ta del Barja ojezerjen. Kotanjo prekriva dobrih pet metrov debela plast šote ter močvirskih in jezerskih sedimentov. Leži nekaj metrov nad sosednjim barjanskim območjem, s katerim pa ni bil nikoli neposredno hidrološko povezan.

sreda, 26. september 2018Popis strašničnih mravljiščarjev

Popis strašničnih mravljiščarjev

V juliju in avgustu so bile na spodnji strani zadnjih kril strašničnih mravljiščarjev na Ljubljanskem barju zapisane zaporedne zapisane številke. Med  Blatno Brezovico, Bevkami, Notranjimi Goricami in Goričico pod Krimom  je potekal popis te vrste metuljev iz družine modrinov.

sobota, 25. avgust 2018
Košnja krhlike na območju naravnega rezervata Iški morost

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata Iški morost

V okviru projekta smo dvakrat letno predvideli akcije odstranjevanja krhlike. Z njimi želimo predvsem oslabiti jedra zaraščanja krhlike ter preprečiti njeno vdiranje na vlažne travnike. Prvi akcijo smo izvedli v mesecu juniju in juliju, kjer smo na 5,6 ha travnikov ročno odstranjevali enoletne poganjke krhlike.

sreda, 1. avgust 2018

Obnovili bomo jarke in izboljšali habitat koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Obnovili bomo jarke in izboljšali habitat koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Koščični škratec je kačji pastir, ki primarno naseljuje počasi tekoče plitve potoke, povirija in barja z zmerno do močno razvitim podvodnim rastlinjem. Rad ima sonce in razmeroma toplo vodo. Sekundarno naseljuje jarke in kanale, v katerih so se ustvarili podobni pogoji. Vrsta je pri nas ogrožena, na Rdečem seznamu je uvrščena med ranljive vrste. Ljubljansko barje velja za najpomembnejše območje razširjenosti koščičnega škratca v Sloveniji.

torek, 24. julij 2018

Na obisku pri strašničinem mravljiščarju

Na obisku pri strašničinem mravljiščarju

V juliju in avgustu lahko na travnikih, kjer uspeva zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis), opazujemo enega najbolj nenavadnih prebivalcev Ljubljanskega barja. Gre za metulja strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius), ki na prvi pogled morda posebej ne izstopa iz pisane zbirke letečih prebivalcev cvetočih travnikov, je pa njegov razvojni krog v živalskem kraljestvu prav gotovo med bolj neobičajnimi.

petek, 20. julij 2018V okviru projekta PoLJUBA odkupljenih prvih 5 hektarov zemljišč

V okviru projekta PoLJUBA odkupljenih prvih 5 hektarov zemljišč

Pomemben del aktivnosti projekta PoLJUBA je vezan na pridobivanje oz. odkup zemljišč na območju Ljubljanskega barja. Na zemljiščih bodo v prihodnjih letih bodisi vzpostavljeni ali izboljšani habitatni tipi bazično nizko barje, travnik s prevladujočo stožko ali ekstenzivni gojeni travnik. Del odkupov poteka na območjih, ključnih za ugodno stanje posameznih vrst (npr. strašničin mravljiščar, močvirska sklednica, hribski urh). Skupno je predviden odkup 52 hektarjev površin.

torek, 5. junij 2018

Uvodni sestanek projektne skupine

Uvodni sestanek projektne skupine

Konec aprila 2018 je potekal sestanek projektne skupine PoLJUBA, ki so se ga udeležili predstavniki Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB) – vodilni partner projekta, ter predstavniki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Društva za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

petek, 20. april 2018

Pričetek projekta PoLJUBA

Pričetek projekta PoLJUBA

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je s projektnimi partnerji (Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) pridobil 4,12 milijona evrov vreden projekt “Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja” – PoLJUBA.

četrtek, 5. april 2018
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija