Novice in dogodkiSpremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu

Spremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu

V naravnem rezervatu Strajanov breg  smo v avgustu 2018 pričeli spremljati višino podtalnice. Naravni rezervat je zadnji ostanek nizkih barij v krajinskem parku. Ta edinstven rastlinski in živalski svet za svoj obstoj potrebuje dobro namočena tla.

petek, 19. oktober 2018

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost

Območje Naravnega rezervata Iški morost je prednostno namenjeno ohranjanju vlažnih travnikov, ki so pomemben gnezditveni habitat za mnoge ptičje vrste, med drugim tudi za kosca. Posegi na območju se opravljajo v skladu s smernicami za ohranjanje ptic vlažnih travnikov in njihovih habitatov.

petek, 19. oktober 2018

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

V sredo, 26. septembra 2018, smo se sestali s skrbnico pogodbe o sofinanciranju projekta PoLJUBA na strani Ministrstva za okolje in prostor, mag. Alenko Šventner Kosmos. V novi projektni pisarni smo ji predstavili napredek na področju odkupov zemljišč in aktivnosti, izvedene v prvih 9 mesecih trajanja projekta.

četrtek, 27. september 2018

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Mali plac je edinstvena naravna vrednota na Ljubljanskem barju. Le okrog 2 ha veliko šotišče je na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah nastalo po zadnji ledeni dobi, ko je bil ta del Barja ojezerjen. Kotanjo prekriva dobrih pet metrov debela plast šote ter močvirskih in jezerskih sedimentov. Leži nekaj metrov nad sosednjim barjanskim območjem, s katerim pa ni bil nikoli neposredno hidrološko povezan.

sreda, 26. september 2018Popis strašničnih mravljiščarjev

Popis strašničnih mravljiščarjev

V juliju in avgustu so bile na spodnji strani zadnjih kril strašničnih mravljiščarjev na Ljubljanskem barju zapisane zaporedne zapisane številke. Med  Blatno Brezovico, Bevkami, Notranjimi Goricami in Goričico pod Krimom  je potekal popis te vrste metuljev iz družine modrinov.

sobota, 25. avgust 2018
Košnja krhlike na območju naravnega rezervata Iški morost

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata Iški morost

V okviru projekta smo dvakrat letno predvideli akcije odstranjevanja krhlike. Z njimi želimo predvsem oslabiti jedra zaraščanja krhlike ter preprečiti njeno vdiranje na vlažne travnike. Prvi akcijo smo izvedli v mesecu juniju in juliju, kjer smo na 5,6 ha travnikov ročno odstranjevali enoletne poganjke krhlike.

sreda, 1. avgust 2018

Obnovili bomo jarke in izboljšali habitat koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Obnovili bomo jarke in izboljšali habitat koščičnega škratca na Ljubljanskem barju

Koščični škratec je kačji pastir, ki primarno naseljuje počasi tekoče plitve potoke, povirija in barja z zmerno do močno razvitim podvodnim rastlinjem. Rad ima sonce in razmeroma toplo vodo. Sekundarno naseljuje jarke in kanale, v katerih so se ustvarili podobni pogoji. Vrsta je pri nas ogrožena, na Rdečem seznamu je uvrščena med ranljive vrste. Ljubljansko barje velja za najpomembnejše območje razširjenosti koščičnega škratca v Sloveniji.

torek, 24. julij 2018

Na obisku pri strašničinem mravljiščarju

Na obisku pri strašničinem mravljiščarju

V juliju in avgustu lahko na travnikih, kjer uspeva zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis), opazujemo enega najbolj nenavadnih prebivalcev Ljubljanskega barja. Gre za metulja strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius), ki na prvi pogled morda posebej ne izstopa iz pisane zbirke letečih prebivalcev cvetočih travnikov, je pa njegov razvojni krog v živalskem kraljestvu prav gotovo med bolj neobičajnimi.

petek, 20. julij 2018V okviru projekta PoLJUBA odkupljenih prvih 5 hektarov zemljišč

V okviru projekta PoLJUBA odkupljenih prvih 5 hektarov zemljišč

Pomemben del aktivnosti projekta PoLJUBA je vezan na pridobivanje oz. odkup zemljišč na območju Ljubljanskega barja. Na zemljiščih bodo v prihodnjih letih bodisi vzpostavljeni ali izboljšani habitatni tipi bazično nizko barje, travnik s prevladujočo stožko ali ekstenzivni gojeni travnik. Del odkupov poteka na območjih, ključnih za ugodno stanje posameznih vrst (npr. strašničin mravljiščar, močvirska sklednica, hribski urh). Skupno je predviden odkup 52 hektarjev površin.

torek, 5. junij 2018

Uvodni sestanek projektne skupine

Uvodni sestanek projektne skupine

Konec aprila 2018 je potekal sestanek projektne skupine PoLJUBA, ki so se ga udeležili predstavniki Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB) – vodilni partner projekta, ter predstavniki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Društva za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

petek, 20. april 2018

Pričetek projekta PoLJUBA

Pričetek projekta PoLJUBA

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je s projektnimi partnerji (Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) pridobil 4,12 milijona evrov vreden projekt “Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja” – PoLJUBA.

četrtek, 5. april 2018
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija