Ljubljansko barje

Ljubljansko barje leži v osrednji Sloveniji in obsega južni del Ljubljanske kotline. S svojimi dobrih 15 tisoč hektarji površine predstavlja enega največjih kompleksov mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. Je območje redkih biotopov ter nahajališče številnih redkih in ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih vrednot, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov in velike biotske pestrosti. Zanimivo tudi kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Večji del Ljubljanskega barja je umeščen v mrežo varovanih območij Natura 2000.

V zadnjih letih so se zaradi različnih človeških dejavnikov, predvsem intenziviranja kmetijske dejavnosti, površine mokrotnih travniških habitatov občutno skrčile. Vrste, vezane na tovrstne habitatne tipe, so se znašle v neugodnem stanju. Nekatere med njimi so postale celo kritično ogrožene in so njihove populacije na tem, da izumrejo.

Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen leta 2008 z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 112/2008) s ciljem, da se zavaruje naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost ter ohranja in krepi krajinska pestrost. Temeljni namen ustanovitve parka je vzpostavitev modernega zavarovanega območja, v katerem se ohranja narava in značilna krajina. Hkrati bodo prebivalci Ljubljanskega barja dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija