Nekateri barjanski okarčki so se izlegli ž v gojitvenem insektariju. foto: Arhiv KPLB

Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2021
sreda, 13. oktober 2021

S ponovno naselitvijo je bila leta 2020 uspešno vzpostavljena nova populacija ogroženega metulja barjanskega okarčka v Naravnem rezervatu Iški morost, letos pa je bila obogatena še z 91 osebki metuljev.

V letošnjem poletju so sodelavci Biološkega inštituta Jovana Hadžija že drugič zapored uspešno izvedli gojitev barjanskega okarčka. Že v juniju 2020 so iz izvorne populacije med Igom in Škofljico odvzeli 6 oplojenih samic metuljev in jih prenesli v gojitvene insektarije s travno rušo, kjer so odložile kar 269 jajčec. Iz njih so se izlegle gosenice, ki so v obdobju enega leta zrasle in se zabubile. Vzgojenih je bilo 131 bub, od katerih je bilo 20 vrnjenih v izvorno populacijo, 111 bub pa je bilo prenesenih v novo nastalo populacijo v NR Iški morost.

V letu 2021 je bil izveden tudi popis velikosti izvorne in ponovno naseljene populacije. Analiza je pokazala, da je obogatitev izvorne populacije v letu 2020 ublažila tako negativne vplive preteklih škodljivih posegov v habitatu kot morebitni negativni vpliv odvzema oplojenih samic v 2020, saj po treh letih ni bil več zaznan upad ocene velikosti populacije. Vzpodbudna je tudi analiza popisa velikosti novo osnovane populacija v NR Iški morost, ki je v letošnjem letu ocenjena na 71 osebkov. V letu 2022 bo v sklopu projekta izvedena še druga obogatitev novo osnovane populacije vrste v NR Iški morost, za dolgoročen obstoj populacije pa bo potrebno v prihodnjih letih izvesti še dodatne obogatitve.

Potek izvedenih aktivnosti v letu 2021 je opisan v 2. poročilu dr. Tatjane Čelik: Povečanje velikosti populacije in izboljšanje stanja ohranjenosti vrste barjanski okarček na Ljubljanskem barju s suplementacijo in reintrodukcijo osebkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija