Lokvanj v ribniku v Dragi foto: Arhiv KPLB

Uspešen odkup površine za varstvo močvirske sklednice
petek, 31. avgust 2018

V začetku meseca avgusta smo dosegli prvega od v projektni dokumentaciji predvidenih kazalnikov, saj smo uspešno odkupili 7 hektarjev površin, namenjenih varstvu močvirske sklednice.


Na Ljubljanskem barju je močvirska sklednica prisotna v vseh primernih vodotokih, a se v večjem številu pojavlja le v ribnikih v Dragi pri Igu in v sistemu kanala Curnovec pri Gmajnicah. Na odkupljenih zemljiščih bomo zato v prihodnje izkopali sistem manjših mlak in s tem vzpostavili koridor, ki bo povezoval za močvirsko sklednico primerna vodna telesa na večjem delu Ljubljanskega barja.

Čeprav je projektni kazalnik dosežen, bomo z odkupi zemljišč nadaljevali do porabe sredstev. V kolikor ste lastnik zemljišča na Ljubljanskem barju, in bi ga želeli prodati, nas prosimo pokličite na telefonsko številko 08 20 10 233 ali nam pišite na elektronski naslov poljuba@ljubljanskobarje.si. Na tem naslovu prejmete tudi vse informacije v zvezi s postopkom prodaje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija