Gnezdo travniškega postavneža. foto: Arhiv KPLB

V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež
petek, 17. september 2021

Ob končanem štetju populacije grezovke in popisu vegetacije v Strajnovem bregu so strokovnjaki iz ZRC SAZU poleti ponovno opazili metulja travniškega postavneža. Gre za redkega dnevnega metulja iz družine pisančkov (Nymphalidae), ki je vezan na mokrotne ali suhe ekstenzivne travnike. Njegov življenjski cikel je vezan na različne vrste rodu grintavcev (Scabiosa) in travniške izijevke (Succisa pratensis).

Pred izvedbo mozaične košnje trave smo predstavniki KPLB in ZRSVN označili gnezda travniškega postavneža, ki se nahajajo na oziroma v neposredni bližini travniške izijevke. Našli in označili smo kar 19 gnezd in tako lahko upamo, da bo Strajanov breg postal zatočišče še ene redke in zavarovane vrste.

Naslednji dan je bila izvedena še druga košnja trave in dela predrastkov. Predhodno je bila pokošena že desna stran doline Strajanov breg ter dvakratna košnja predrastkov krhlike in črne jelše v zimskem času. Tokrat je bila pokošena leva stran doline in območje z izboljšano hidrologijo.

V Strajanovem bregu pa smo ob zaključku del postavili tudi informativno tablo projekta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija