Hribski urh foto: Arhiv KPLB

Novi habitati za hribskega urha
petek, 27. november 2020

V projektu PoLJUBA izvajamo tudi ukrepe za vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja hribskega urha (Bombina variegata). Nedavno smo na vzhodnem delu Ljubljanskega barja vzpostavili 41 vodnih teles dveh tipov – mlake (3) in luže oziroma uleknine (38). Pred začetkom del smo na območju izkopa odstranili grmovno zarast in s tem zagotovili ustrezno osončenost vodnih habitatov.

Mlake, velike od 20 do 100 m2 imajo predele različnih globin, površina plitvih predelov pa predstavlja vsaj 70 % površine mlake. Njihova globina ne presega 1,2 m. Luže so globoke manj kot 30 cm. Skupna površina enega kompleksa (z več manjšimi ali manj večjimi lužami) obsega najmanj 20 m2. Mlake in luže se bodo sčasoma napolnile s padavinsko oz. talno vodo, v poletnih mesecih pa deloma ali povsem izsušile.

Novo vzpostavljene vodne habitate bo vzdrževal Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje še najmanj 5 let po koncu projekta PoLJUBA. V kolikor se bodo v njih vzpostavila mrestišča, bomo z redno košnjo in odstranjevanjem zarasti ter vodne vegetacije zagotavljali primerno osončenost. Osnovno vodilo pri vzdrževanju vodnih habitatov je zagotavljanje mreže primernih mrestišč in prehranjevališč, torej habitatov v različnih sukcesijskih stadijih. Na ta način se ohranja pestrost habitatov, ki jih urhi lahko izkoriščajo v različnih starostnih obdobjih ali v različnih delih leta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija