Odstranjevanje lesne zarasti s ščipalnimi kleščami. foto: Arhiv ZRSVN

Odstranjevanje lesne zarasti na območjih za vzpostavljanje ugodnega stanja za strašničnega mravljiščarja
četrtek, 19. september 2019

Življenjski prostori strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju so enkrat ali dvakrat v letu košeni vlažni travniki na katerih uspeva zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis), ki je hranilna rastlina gosenic te vrste metulja. Odrasli metulji se pojavljajo julija in avgusta.


Da bi vrsto na Ljubljanskem barju ohranili, je potrebno prilagoditi upravljanje nekaterih travnikov s časovno omejeno košnjo (odsotnost košnje v juliju in avgustu), preprečiti zaraščanje z lesnimi vrstami in invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin ter vzpostaviti primeren habitat za metulja z odstranitvijo lesne zarasti in vzpostavitvijo vlažnih travnikov z zdravilno strašnico.

V septembru smo pričeli z deli za odstranjevanje lesne zarasti na štirih parcelah v skupni površini 2 ha v okolici Notranjih Goric. Lesno zarast smo predhodno odstranili s ščipalnimi kleščami, kasneje pa smo zemljišče še zmulčili in pripravili za vzpostavitev traviščne vegetacije.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija