Mali plac je ostanek nižinskega visokega barja. foto: Arhiv KPLB

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu
četrtek, 25. november 2021

Na zahodnem robu Ljubljanskega barja, na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah, se nahaja  majhno šotno barje Mali plac. Gre za ostanek visokega barja, ki je zaradi posegov v zadnjih desetletjih močno spremenilo podobo.

Na Malem placu so v letu 1993 s spremembo odtoka padavinske vode nekontrolirano dvignili nivo vode, da bi preprečili naravno sušenje šotišča in zaraščanje s smreko. Ob tem pa je prišlo do močnih sprememb v vrstnih sestavah obstoječih rastlinskih združb in do pojava novih, ki za barje niso značilne.

Z namenom izboljšanja hidroloških razmer na Malem placu so sodelavci Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU v sklopu projekta izvedli naslednje naloge: znotraj mej projektnega območja so popisali vse prisotne vegetacijske in habitatne tipe, v izbranih rastlinskih združbah na barjanskem delu območja so nato postavili 14 stalnih popisnih ploskev velikosti 1 x 1 m in v letih 2018-2021 izvedli popis vegetacije. V času vegetacijske sezone so na območju merili tudi višino vodostaja. V letu 2020 pa so zamenjali dotrajano konstrukcijo zapornice na iztoku iz barja, pri kateri lahko z dodajanjem ali odvzemanjem lesenih desk višamo ali nižamo nivo vode v iztoku.

Rezultate popisov so zapisali v končnem poročilu Izboljšanje hidroloških razmer za HT6410 s spremljanjem stanja v naravnem rezervatu Mali plac. V poročilu so podani tudi predlogi ukrepov, ustrezne rabe in raziskav za izboljšanje stanja habitatnih tipov v območju barja Mali plac v prihodnje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija