Ljubljansko barje z okolico je edino območje, kjer najdemo vlagoljubni ekotip barjanskega okarčka. foto: Tatjana Čelik

Zadnjo populacijo barjanskega okarčka na barju bomo reševali z gojenjem in doselitvijo v naravo
ponedeljek, 7. januar 2019

Barjanski okarček (Coenonympha oedippus) je dnevni metulj iz družine pisančkov. V Evropi se pojavlja pretežno z izoliranimi populacijami in velja za eno izmed 15 najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev. 


Do leta 1990 je barjanski okarček raztreseno poseljeval celotno Ljubljansko barje, od leta 2001 dalje pa le še njegov jugovzhodni del.Njegov življenjski prostor se je z vsaj 10 območjih v letu 1990 skrčil na dve območji v letih 2014 do 2015, od leta 2016 pa je prisoten le še na nekaj travnikih med Igom in Škofljico. Tam obstajata le še dve lokalni populaciji, ena od njiju je tik pred izumrtjem.

Zaradi kritičnega upada razširjenosti barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju v okviru projekta PoLJUBA izvajamo aktivnost za ohranjanje habitata vrste (odkupi primernih zemljišč, mozaična in prilagojena košnja, po potrebi dosejavanje avtohtonega semena), v  tem letu pa načrtujemo tudi gojenje barjanskega okarčka za namene obogatitve obstoječe ter vzpostavitve nove lokalne populacije na Ljubljanskem barju.

V letu 2018 smo s tem namenom v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti izvedli raziskavo stanja potencialnih izvornih populacij in njihovega habitata. Namen raziskave je bila izdelava ocene primernosti populacij barjanskega okarčka za odvzem odraslih samic za nadaljnje gojenje. Izvajalec je pripravil tudi smernice za prilagojeno kmetijsko prakso na najbolj kritičnih območjih (nedavne, trenutne in potencialne prihodnje) razširjenosti vrste.

Več o ugotovitvah raziskave lahko preberete v dokumentu z naslovom Raziskava stanja potencialnih izvornih populacij vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus) in stanja njihovega habitata smernicami za ustrezno upravljanje. Gojenje barjanskega okarčka se bo predvidoma začelo v letu 2019. Prve laboratorijsko vzgojene bube bomo v naravo prenesli v letu 2020, nato pa izpust ponovili še leto pozneje.

Projekcije kažejo, da bi v primeru odvzema 6 samic lahko vzgojili in v naravo prenesli približno 100 bub letno. S pomočjo laboratorijsko vzgojenih bub želimo obogatiti obstoječo lokalno populacijo, s primerno kmetijsko prakso pa nameravamo doseči stanje, da bo na območju Naravnega rezervata Iški Morost mogoče osnovati tudi novo lokalno populacijo barjanskega okarčka.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija