Odstranjevanje krhlike na šotnem mahu. foto: Arhiv DOPPS

Ciklično odstranjevanje krhlike na območju s šotnim mahom v NRIM
torek, 25. maj 2021

Z namenom povrnitve izgleda in izboljšanja stanja tega ogroženega habitatnega tipa smo v zadnjih treh zimah v okviru projekta PoLJUBA postopoma odstranjevali krhliko.

Ob nekdanji strugi Iške, ki je nekoč tekla posredi današnjega naravnega rezervata Iški morost, se še nahajajo fragmenti barij z značilnim šotnim mahom. Uspevanje le-tega je pogojeno s količino deževnice, ki jo mehke blazine šotnega maha vsrkajo kot goba in hranijo za sušno obdobje.

Če je takih sušnih obdobij preveč (bodisi zaradi spreminjanja podnebja bodisi načrtnih izsuševanj ali zaraščanja), se na t.i. aktivnih šotiščih upočasnita rast šotnih mahov in proces tvorjenja šote. Zaradi opuščene kmetijske rabe na taki zahtevni podlagi je postal cca. 0,3 ha velik fragment aktivnega šotišča v rezervatu Iški morost neprehodno zaraščen z več let starimi grmi krhlike. Goste krošnje so v toplem delu leta prestregale padavinsko vodo, del te pa je posrkal koreninski sistem. Območje je predstavljalo tudi bogat vir plodov in posledičnega nekontroliranega širjenja krhlike na okoliške travnike. Listni opad pa je bogatil šotišče s hranili.

In kako je potekalo odstranjevanje? Krhliko smo odstranjevali z nahrbtno motorno koso. Požagano biomaso smo ročno spravili na rob šotišča, nato pa s traktorsko prikolico odpeljali na deponijo. Dela na šotnem mahu smo opravljali v času, ko so bila tla zamrznjena, bolj nosilna ter brez težke mehanizacije. Tako je poseg minil brez vidne degradacije tal.

Problema zaraščanja šotišča s krhliko se sicer nismo dokončno rešili, saj so iz tal pognali novi poganjki. Smo ga pa omilili, saj bo v bodoče košnja mladih neolesenelih krhlik precej enostavnejša. Območje z mahom pa je pridobilo bolj odprti značaj, kar je bil v osnovi naš namen.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija