Mali plac foto: Oskar Dolenc

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu
sreda, 26. september 2018

Mali plac je edinstvena naravna vrednota na Ljubljanskem barju. Le okrog 2 ha veliko šotišče je na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah nastalo po zadnji ledeni dobi, ko je bil ta del Barja ojezerjen. Kotanjo prekriva dobrih pet metrov debela plast šote ter močvirskih in jezerskih sedimentov. Leži nekaj metrov nad sosednjim barjanskim območjem, s katerim pa ni bil nikoli neposredno hidrološko povezan.


Edini vir vode na visokem barju je padavinska voda, kar omogoča uspevanje le posebej prilagojenih rastlin. Med njimi so zlasti uspešni šotni mahovi, ki so v času obilnejših padavin sposobni hitrega vsrkavanja vode in njenega zadrževanja prek sušnega obdobja. Na območju Malega placa so bile šotne plasti nekoč debele do 6 metrov.

Pred nekaj desetletji je izkop odvodnega jarka povzročil izsuševanje in zaraščanje Malega placa. Da bi zaustavili proces zaraščanja, so v letu 1993 s pregrado v odtoku nivo vode ponovno dvignili. Poseg je povzročil močno pretiran dvig vodne gladine, zato je bil večji del barja poplavljen, v nekaj letih pa je prišlo do velikih sprememb v vegetaciji. Številne barjanske rastlinske vrste in visoko oz. prehodno barje kot ekosistem so zato propadli. Na  zamočvirjeno površino barja, ki jo je po posegu trajno pokrivala voda, so se naselile močvirske in amfibijske vrste.

V projektu PoLJUBA bomo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, opravili popise vegetacije in pripravili načrt ukrepov za izboljšanje hidroloških razmer na območju Malega placa. Po izvedbi ukrepa, namenjenega ustreznemu znižanju vodostaja, bomo spremljali stanje vegetacije, izvajali košnjo in odstranjevali lesno zarast ter morebitne invazivne vrste. Izvedba ukrepov za izboljšanje hidrologije bo zaključena pred pričetkom rastne sezone v prihodnjem letu. Popisi vegetacije, košnja ter odstranjevanje lesne zarasti in invazivnih vrst pa bodo potekali vse do konca trajanja projekta (2021).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija