Močvirska sklednica foto: Arhiv KPLB

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst
petek, 8. oktober 2021

V Sloveniji je najpogostejša vrsta tujerodne želve okrasna gizdavka (Trachemys scripta), ki je z vsemi podvrstami uvrščena na seznam vrst, ki zadevajo Uredbo (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Zanjo veljajo najstrožji ukrepi, in sicer prepoved prodaje, vnosa v države EU, gojenja, razmnoževanja, prevažanja, nakupovanja, uporabe, izmenjave, posedovanja ali izpusta v okolje. Kljub temu pa jo številni nevestni lastniki izpustijo v naravo, kjer za iste vire tekmuje z našo domorodno vrsto, močvirsko sklednico.

Eden pomembnih ukrepov za varovanje močvirske sklednice je tako odstranjevanje tujerodnih želv. V letu 2021 so sodelavci s Centra za kartografijo izvedli izlov še sedmih osebkov tujerodnih vrst želv na 7 lokacijah na Ljubljanskem barju. Skupno so v zadnjih štirih letih z vršami in vodnimi mrežami opravili izlov 50 osebkov tujerodnih vrst želv, s čimer je bil dosežen cilj naloge. Vse izlovljene želve so bile okrasne gizdavke. Med njimi je bilo 36 rdečevratk (Trachemys scripta elegans) in 14 rumenovratk (Trachemys scripta scripta).

Več informacij preberite v končnem poročilu: Izlov tujerodnih vrst želv iz območja Natura 2000 Ljubljansko barje v letih 2018-2021.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija