Označeno habitatno drevo na kmetijskem zemljišču. foto: Arhiv KPLB

Označevanje habitatnih dreves na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje
petek, 28. julij 2023

Trajnost rezultatov doselitve hrošča puščavnika v sklopu projekta PoLJUBA, bomo zagotovili z označitvijo in ohranjanjem habitatnih dreves na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Vrsto ogroža predvsem odstranjevanje starih dreves z dupli, obrežne vegetacije in mejic. Habitatno drevje so odmrla in živa drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik. Hrošč puščavnik naseljuje predvsem dupla starih listavcev. Habitatna drevesa se označuje z simbolom žolne. Drevesa na gozdnih zemljiščih označujemo z modrim simbolom žolne, drevesa na kmetijskih zemljiščih pa z rumenim. Označili smo preko 100 dreves, katera bomo prepustili naravi in njenim procesom, da bi vzpostavili habitate za razširjanje hrošča puščavnika.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija