Košnja projektnih zemljišč foto: Arhiv KPLB

Pričeli s prilagojeno košnjo projektnih zemljišč
torek, 2. junij 2020

S številčno, časovno, prostorsko in mehanizirano prilagojeno košnjo bomo rastlinskim in živalskim vrstam izboljšali pogoje za prehranjevanje  in razmnoževanje. Zaustavili bomo zaraščanje zemljišč, kjer se košnja opušča. Poseben poudarek pri tem pa bomo namenili reševanju problematike zaraščanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.

V maju 2020 smo na projektnih zemljiščih pričeli z izvajanjem košnje z namenom izboljšanja  in ohranjanja stanja habitatnih tipov Nižinski ekstenzivni gojeni travniki (HT 6510) in Travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (HT 6410). Zunanji izvajalec je prvič pokosil 15,5 ha travnikov, ki se zaraščajo z invazivno tujerodno zlato rozgo, do jeseni pa bodo ti travniki košeni še od 2 do 3-krat.

Pri košnji zemljišč se upošteva načelo, da se travniške površine vedno kosijo od enega roba travnika do drugega ali iz sredine navzven. Po končani košnji mora pokošena biomasa obvezno odležati vsaj dva dni na travniku, v roku desetih dni po košnji pa mora biti pokošena biomasa odstranjena. S košnjo bomo nadaljevali v juniju, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija