Partnerji projekta


Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB)
je bil ustanovljen s ciljem, da se zavaruje naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost ter ohranja in krepi krajinska pestrost Ljubljanskega barja. Njegova osnovna naloga je vzpostavitev modernega zavarovanega območja, v katerem se ohranja narava in značilna krajina ter v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je strokovna državna institucija, ki izvaja javno službo ohranjanja narave. Pri svojem delu ZRSVN stremi k strokovnosti, objektivnosti in dialogu in vzpostavljanju kvalitetnih odnosov z deležniki in javnostjo. Cilj zavoda je skrb za naravovarstveno najvrednejša dela narave in najbolj ogrožena območja in vrste. Glavne dejavnosti zavoda so: zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih, evidentiranje in vrednotenje delov narave, upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti, spremljanje stanja ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot, priprava naravovarstvenih smernic, podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave, sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij, upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno), sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, ter druge naloge ki jih določa zakon o ohranjanju narave.


Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
je največja nevladna organizacija za varstvo narave v Sloveniji, ustanovljena leta 1979. JE polnopravni partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife International, ki v Evropi združuje več kot 2 milijona, v Sloveniji pa okoli 1.000 članov. Poslanstvo društva je varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij, s čimer prispevajo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Uresničujejo ga z naravovarstvenim, raziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom, pri čemer sodelujejo s številnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.


Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. RRA LUR razvoj regije usmerja predvsem v izboljšanje dostopa do javnih storitev, ohranja bližino narave in kulturnih dobrin vsem prebivalcem ter z učinkovitimi in kakovostnimi projekti s področja regionalnega razvoja ter vsemi potrebnimi informacijami za njihovo izvedbo bistveno oblikuje pogoje za kakovostno življenje v regiji.


Partnerji projektaPartnerji projektaPartnerji projektaPartnerji projekta
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija