Na nekaterih predelih na območju Naravnega rezervata Iški morost se invazivna zlata rozga pojavlja v zelo gostih sestojih foto: Željko Šalamun

Zatiranje invazivne zlate rozge na območju naravnega rezervata Iški morost
torek, 21. avgust 2018

Zlata rozga je zelo pogosta tujerodna invazivna rastlina na območju Ljubljanskega barja. Težave povzroča tako rastlinskemu kot tudi živalskemu svetu, saj izpodriva domorodne vrste ter s tem posledično zmanjšuje raznovrstnost opraševalcev. Prav tako pa jemlje življenjski prostor nekaterim zelo ogroženim travniškim pticam kot sta na primer kosec in veliki škurh.

Na območju Naravnega rezervata Iški morost se pojavlja predvsem na površinah, ki so bila pred tem opuščena ter zaraščena z grmovjem. Prav tako je pogosta tudi ob jarkih in mejicah.

Z akcijo zatiranja zlate rozge smo pričeli v mesecu juniju, ter z njo nadaljevali tudi še julija in avgusta. Na skupni površini 8,2ha smo pokosili posamezne večje in manjše sestoje zlate rozge, predvsem na območju Zavrbovskih delov. Po vsaki strojni in ročni košnji smo pokošeno rastlinsko maso odstranili s travnikov, da bi s tem preprečili dozorevanje semen zlate rozge in njeno nadaljnjo širjenje.  Na takšen način smo dali možnost travinju, da se razširi in posledično začne izpodrivati invazivno zlato rozgo. Z večkratno košnjo in ročnim odstranjevanjem pričakujemo, da bodo rastline oslabile do te mere, da se bo njihovo območje pojavljanja zelo zmanjšalo.

Zlata rozga je trajnica s koreninami, ki omogočajo vegetativno razrast in s tem širjenje sestoja. Če hočemo zmanjšati njeno območje pojavljanja je najbolj učinkovito, da jo redno pulimo oziroma izkopavamo ali večkrat letno kosimo. S tem dosežemo, da se sčasoma izčrpajo zaloge hranil in rastline propadejo.

Posamezne akcije zatiranja zlate rozge bomo izvedli še v mesecu septembru in oktobru.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija