Barjanski okarček velja za eno izmed 15 najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi. foto: Tatjana Čelik

Barjanski okarček (Coenonympha oedippus)

Barjanski okarček je dnevni metulj iz družine pisančkov. Razširjen je od Pirenejev na zahodu do severovzhoda Kitajske, Koreje in Japonske na vzhodu. V Evropi se pojavlja pretežno z izoliranimi populacijami in velja za eno izmed 15 najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev.

V Sloveniji živita dva ekotipa populacij barjanskega okarčka, v dveh različnih življenjskih okoljih. Na Primorskem vrsta živi na suhih, zaraščajočih se travnikih na flišnih in apnenčastih tleh, v osrednji Sloveniji (Ljubljansko barje) pa na mokrotnih travnikih z modro stožko in bazičnih nizkih barjih. Takšni travniki so košeni največ enkrat, pozno v letu, in uspevajo na mokrih in s hranili revnih tleh.

Po parjenju samica odloži jajčeca na hranilne rastline gosenic ali v njihovo bližino. Gosenice se hranijo z listi različnih vrst šašev (Carex sp.) in trave modre stožke (Molinia caerulea). Po približno dveh tednih se iz jajčec izležejo gosenice, ki so velike le 2-3 mm. Aktivne ostanejo do novembra, nato pa v pritalnem sloju rastlinja obmirujejo do prvih toplih dni v marcu. Gosenice se nato hranijo do konca maja, ko dosežejo dolžino dobrih 2 centimetrov in se zabubijo. Življenjski krog je zaključen v juniju ali juliju, ko iz bub poletijo novi metulji.

V obliki metulja živijo le od 9-12 dni. So slabi letalci, zato v svojem življenju le redkokdaj zapustijo travnik, na katerem so se izlegli iz bube. Hranijo se predvsem na cvetovih srčne moči (Potentilla erecta), travniške izjevke (Succisa pratensis) in žgoče zlatice (Ranunculus flammula). Posamezni nizki grmi, ki rastejo raztreseno po površini travišča so zavetje metuljem ob močnem vetru ali ob visokih zračnih temperaturah v poletju.

Barjanskega okarčka varujeta Habitatna Direktiva in Bernska konvencija, v Sloveniji pa so vrsta in njeni življenjski prostori zakonsko zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Njegova ogroženost je v največji meri posledica uničevanja primernih habitatov na eni in opuščanje ekstenzivnih travnikov na drugi strani. Tveganje pa povečujejo tudi klimatske spremembe.

Dejavniki ogrožanja

Ljubljansko barje z okolico je edino območje, kjer najdemo vlagoljubni ekotip barjanskega okarčka. Vrsta je sicer do leta 1990 raztreseno poseljevala celotno Ljubljansko barje (vsaj 10 območij), od leta 2001 pa je bila najdena le še na njegovem JV delu. V obdobju 2001–2008 so bila znana le še štiri, od leta 2014 pa le še dve nahajališči na območjih Barja. Med leti 2001 in 2014 se je površina življenjskega prostora vrste zmanjšala za več kot 80 %.

Barjanskega okarčka ogroža predvsem izguba primernega življenjskega prostora in neustrezno gospodarjenje s travniki. Košnja v zgodnjih poletnih mesecih lahko povzroči neposredno uničenje bub, jajčec in mladih gosenic, ki so slabo oz. nemobilne in se pred kosilnico ne morejo umakniti. Košnja med avgustom in oktobrom pa vpliva na preživetje gosenic, ki se pred prezimovanjem aktivno hranijo v zgornji plasti travniške vegetacije.

Gnojenje travišč povzroča postopno spreminjanje rastlinske sestave in strukture travnika. S tem pa izginjajo rastlinske vrste, ki dobro uspevajo na malo hranljivih tleh ter so hrana gosenic barjanskega okarčka. Struktura vegetacije postane neustrezno življenjsko okolje za jajčeca, gosenice in bube. Za te je pogubno tudi požiganje travnikov. Posledica požiganja je tudi mineralizacija hranljivih snovi, ki vpliva na rastlinsko sestavo travnika in s tem izgubo hranilnih rastlin vrste.

Preoravanje travnikov povzroči neposredno uničenje gosenic in izgubo življenjskega prostora, ki jih lastniki spremenijo v njive. Z nasipavanjem različnega materiala na travišča se ta potem bodisi spremenijo v intenzivno gnojene in košene travnike, v utrjene poti ali v ruderalne površine, ki jih lahko hitro naselijo tujerodne rastlinske vrste. Pri tem uporaba težke kmetijske mehanizacije obremenjuje talno rušo, s čimer uničuje mikrookolja v travniški vegetaciji, ki so pomembna za življenje jajčec, gosenic in bub.

Obstoj barjanskega okarčka ogroža tudi poglabljanje in čiščenje drenažnih jarkov ter odlaganje izkopane zemlje in biomase na travniško površino ob jarku. To povzroči izsuševanje tal in s tem postopno spreminjanje rastlinske sestave travnika. Z zemljino odloženo na travnik se vnaša v travniška tla dodatne organske snovi, posledice so podobne kot ob gnojenju travnikov.

Priporočeno ravnanje

Če razmere dopuščajo, naj se košnja izvaja v obdobju med 15. 11. tekočega in 15. 3. naslednjega leta, če to ni mogoče pa po 25.9. Na negnojenih in s hranili zelo revnih traviščih naj se kosi le vsako drugo ali tretje leto, ali še v daljših intervalih, odvisno od tipa travišča.

Košnja naj se izvaja mozaično – pokosi se le del površine travnika (največ 50 – 70 %). Pri tem naj nepokošena površina ostane bolj v osrednjem delu travnika, saj so robni deli (ob hidromelioracijskih jarkih, intenzivno gojenih travnikih, njivah itd.) najmanj primeren življenjski prostor barjanskega okarčka. Košnja naj se izvaja na višini vsaj 10 -15 cm nad tlemi.

Pokošena trava naj ostane na travniku vsaj 2 dni, da je omogočen umik preživelih gosenic. Nato naj se odstrani s travnika.

Na travišču se lahko ohranja posamezne mlade grme, raztresene po celotni površini travišča; grmovje naj ne presega 20% površine travišča. Odstranjevanje odvečnega deleža naj se izvaja ročno med 15. 11. tekočega in 15. 3. naslednjega leta. Tudi sicer naj se uporablja lažja kmetijska mehanizacija, ki čim manj obremeni travno rušo in talni relief.

Priporočljivo je, da se travnikov ne gnoji in apni ter se na njih ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev. Na travnikih naj se ne pašejo živali in naj se jih ne požiga.

Travnikov naj se ne preorava, nasipava ali drugače spreminja njihove namembnosti. Opusti naj se čiščenje drenažnih jarkov in odlaganje izkopane zemljine na travnik ob jarku.

Koristni nasvet
marec - avgust

Travniškim metuljem, pa tudi drugim žuželkam koristi, da na travniku dlje časa pustimo nepokošen pas cvetočih rastlin. Pokosimo ga šele v začetku jeseni.

Koristni nasvet
oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Aktivnosti v okviru projekta

S sklenitvijo pogodbenega varstva bomo na 3 ha površin s časovno prilagojeno mozaično košnjo ohranjali in izboljšali habitat obstoječe populacije barjanskega okarčka. S primerno košnjo, potencialno pa tudi z dosejevanjem avtohtonega semena, bomo vzpostavili dodatne 3 ha primernega habitatnega tipa za ponovno naselitev vrste na območje, s katerega je nedavno izginil.

Zaradi hitrega upada številčnosti vrste na Ljubljanskem barju je umetno gojenje vrste edini način za pridobitev “dodatnih osebkov” za prenos v naravo. Izvedli bomo raziskavo o stanju potencialnih izvornih populacij na Ljubljanskem barju. V primeru identifikacije dovolj močne populacije bomo iz narave odvzeli nekaj odraslih samic. Z bubami, vzgojenimi v laboratoriju, bomo obogatili obstoječe populacije, vrsto pa bomo naselili tudi v ponovno vzpostavljen habitat.

Ker je ponovna naselitev barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju eden prvih tovrstnih ukrepov tako v Sloveniji kot širše, bomo v projektu izvedli raziskavo vplivov ukrepov prilagojene kmetijske prakse na habitat reintroducirane populacije. Rezultati bodo služili za izdelavo načrta upravljanja z zemljišči, na katerih je vrsta še prisotna ter tistimi, ki bi jih v prihodnje lahko ponovno naselila.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija