Projekt PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov: travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. To so redka orhideja Loeselova grezovka ter sedem živalskih vrst: metulja barjanski okarček in strašničin mravljiščar, travniška ptica selivka kosec, kačji pastir koščični škratec, edina slovenska avtohtona sladkovodna želva močvirska sklednica, hrošč puščavnik ter dvoživka hribski urh. Ljubljansko barje je za mnoge od teh vrst eno zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Projekt PoLJUBA je zato morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve.


Na območju Ljubljanskega barja bomo s  projektnimi sredstvi odkupili kritična zemljišča oziroma na njih sklenili pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Z ustreznimi kmetijskimi praksami in drugimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja ter revitalizirali kulturno krajino na skupno 133 hektarjih površine. S tem bomo izboljšali tudi življenjski prostor vrst, katerih stanje se je zlasti zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer v zadnjih letih izrazito poslabšalo.

Na teh površinah bomo vzpostavili prilagojen čas in intenziteto košnje ter opustili gnojenje. Doselili bomo izginjajoče avtohtone vrste, sočasno pa bomo odstranjevali invazivne tujerodne vrst. Velik poudarek v projektu bo tudi na vzpostavitvi naravne barjanske hidrologije.

V okviru projekta bomo z namenom doseganja večje ozaveščenosti obiskovalcev Ljubljanskega barja vzpostavili novo interpretacijsko krožno pot na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Na 3 km dolgi poti bomo obiskovalcem z različnimi interpretacijskimi orodji na urejenih postajah ponudili možnost spoznavanja značilnosti Ljubljanskega barja, tu živečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega življenjskega prostora.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in je eden od projektov v okviru prednostne usmeritve “6.2 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami”. Projekt, za katerega 80 odstotkov sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija, se je pričel izvajati v začetku leta 2018, aktivnosti pa bodo potekale do 30. 9. 2023.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija