Preverjanje originalnih listin je potekalo v prostorih projektne pisarne Krajinskega parka Ljubljansko barje foto: Arhiv KPLB

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor izvedli preverjanje na kraju samem
petek, 27. september 2019

Včeraj se je odvilo prvo preverjanje izvedbe del v okviru projekta PoLJUBA s strani posredniškega organa Ministrstva za okolje in prostor. Preverjanje na kraju samem je bilo sestavljeno iz kontrole listin zahtevkov za izplačilo ter terenskega ogleda opravljenih del.


Predstavniki projektne skupine smo si po zaključku administrativnega pregleda skupaj z vodjo projekta PoLJUBA in kontrolorko v posredniškem organu MOP ter predstavnikoma Sektorja za ohranjanje narave na MOP najprej ogledali rezultate odstranjevanja lesnih predrastkov in košnje doline Strajanov breg. Povirna dolina je naravni rezervat, zadnje ohranjeno bazično nizko barje na Ljubljanskem barju ter najpomembnejše rastišče redke vrste orhideje Loeselove grezovke v Sloveniji. S projektnimi aktivnostmi (odstranitvijo predrastkov, košnjo, sečnjo in ureditvijo hidrologije) bomo območje revitalizirati.

Ogled smo nadaljevali v Naravnem rezervatu Iški Morost, kjer smo si ogledali mikrozapornice, namenjene uravnavanju nivoja vode oz. povečanju vlažnosti okoliških travnikov, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju stanja ohranjenosti habitata kosca. Ogledali smo si tudi gojilnico barjanskega okarčka (prvi prenos bub v naravo bomo izvedli v prihodnjem letu),  ter zemljišča, odkupljena za namen varstva njenega habitata (travniki s prevladujočo modro stožko).

Z izvedbo preverjanja smo dobili priložnost dokazati, da projekt PoLJUBA teče skladno z načrti in, da smo pri doseganju ciljev uspešni. Prihodnje preverjanje pričakujemo čez leto dni.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija