Udeleženci novinarske konference so si ogledali del območja izvajanja projekta

PoLJUBA bo na Ljubljanskem barju reševala ogrožene vrste in njihov življenjski prostor
torek, 3. julij 2018

Projektni partnerji smo v začetku julija organizirali novinarsko konferenco, ki je bila namenjena predstavitvi ogroženih vrst in habitatov ter predvsem ukrepom, ki se bodo za njihovo ohranitev izvajali v okviru projekta PoLJUBA.


Območje Natura 2000 Ljubljansko barje je območje mokrotnih in vlažnih habitatov. V zadnjih letih so se njihove površine občutno zmanjšale, zato so vrste, vezane na njih, postale še bolj ogrožene. Osrednji cilj projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij. Projektne aktivnosti so usmerjene tudi k varstvu ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate: orhideje Loeselove grezovke, metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka, hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, dvoživke hribskega urha, edine slovenske avtohtone sladkovodne želve močvirske sklednice in kosca, travniške ptice selivke, za katero je Ljubljansko barje še do nedavnega predstavljalo najpomembnejše območje gnezdenja v vsej državi.

Štiriletni projekt v skupni vrednosti 4,12 milijona evrov je 80 odstotkov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov prispeva Republika Slovenija. Sredstva so v večini namenjena neposrednim ukrepom za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine, aktivnosti projekta pa potekajo že vse od začetka leta. Večji del sredstev bo namenjen odkupu kritičnih zemljišč, saj je to najučinkovitejši način za zagotavljanje ustreznega upravljanja, omejevanja intenziviranja kmetijstva ter ustreznega gospodarjenja z vodotoki in jarki, kar je nujno potrebno za ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre le za ohranjanje navedenih vrst in habitatov, ampak bodo z ukrepi posredno vzpostavljeni tudi ugodni življenjski pogoji za ostale vrste, ki jih najdemo na barju.

“Odkupili smo prvih 16 hektarov kmetijskih zemljišč, v postopku odkupa pa je trenutno še nadaljnjih 8 hektarov. V teku je javno naročilo za storitev košnje, s katero bomo zagotovili ustrezno upravljanje s pridobljenimi površinami. Izbrali smo izvajalce raziskav v projekt vključenih ogroženih vrst, ki bodo zagotovili potrebne podatke o stanju populacij in oblikovali smernice za ustrezno upravljanje z njihovim habitatom. V kratkem bomo pričeli z odstranjevanjem invazivnih vrst, načrtujemo pa tudi obogatitev populacij barjanskega okarčka in puščavnika” je povedal Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je vodilni partner projekta.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih, predvsem pa je odgovoren za izboljšanje stanja ohranjenosti bazičnega nizkega barja z orhidejo Loeselovo grezovko v dolini Strajanov breg in izboljšanje stanja populacije metulja strašničinega mravljiščarja. Primož Glogovčan, višji naravovarstveni svetovalec: “Na tem območju bomo izvajali meritve talne vode, z namestitvijo prečnih pregrad bomo izboljšali namočenost tal. Opravili bomo tudi popise vegetacij in odstranjevali lesno zarast ter invazivne rastlinske vrste. Za zemljišča v dolini je v projektu predviden odkup. Izvedeni bodo tudi ukrepi za ohranjanje stanja populacije strašničinega mravljiščarja. S prilagojeno košnjo bomo izboljšali stanje njegovega habitata na 7 hektarjih, poleg tega pa ga ponovno vzpostavili na 5 hektarjih”.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta izvaja aktivnosti za vrsto kosec (Crex crex) na območju Naravnega rezervata Iški morost. “Z različnimi praksami upravljanja bomo poskušali najti optimalne metode revitalizacije habitatov, prav tako bomo izvajali akcije zatiranja zlate rozge (Solidago canadensis sp.) in renaturacijo travnikov na območju grmišč. Populacija kosca je v zadnjih 20 letih na Ljubljanskem barju, predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva, doživela upad za 85 %. Razlogi za zlom populacije so v napredujočem izsuševanju barja, intenzivnem gospodarjenju s travniki ter širjenju njivskih površin” je še izpostavil Tomaž Jančar, varstveni ornitolog.

Ob koncu projekta bo zaživela tudi nova 3 km dolga krožna pot namenjena informiranju in ozaveščanju obiskovalcev Ljubljanskega barja. Vzpostavljena bo na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Obiskovalcem bo z različnimi multimedijskimi in interpretacijskimi orodji na urejenih postajah omogočeno spoznavanje značilnosti Ljubljanskega barja, avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega prostora. Postaje bodo opremljene z lesenimi razglednimi ploščadmi, klopmi in stojali za kolesa. Predstavitve bodo prilagojene različnim skupinam obiskovalcev, za nadgradnjo obiska pa bo vzpostavljena tudi povezava s spletno zbirko Barjanskih terenskih nalog. Posebna pozornost bo namenjena posameznikom z oviranostmi.

Četrti partner projekta je Regionalna Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki skrbi za administrativni del projekta. Od izredno uspešne prijave – odločitev o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je bila podana v rekordno kratkem času – manj kot štiri mesece po oddaji vloge, že 11. junija 2018 pa je bila z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) podpisana pogodba, do mesečnih administrativnih in finančnih poročil. RRA LUR poleg tega skrbi tudi za celotno področje komuniciranja projekta. Trenutno je v pripravi spletna stran, ki bo zaživela v jeseni, namenjena bo predstavitvi posameznih vrst in habitatov, še posebej pa spremljanju vseh aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija