Strajanov breg – črna jelša foto: Primož Glogovčan

Odkazilo dreves v Strajanovem bregu
torek, 26. marec 2019

V petek, 22. marca 2019, smo na parcelah v zgornjem delu doline Strajanov breg, ki jih je v okviru projekta PoLJUBA odkupil Krajinski park Ljubljansko barje, odkazali drevesno zarast.


Poseg na površini 1,1 ha gozda s prevladujočo črno jelšo je bil strokovno izveden s strani revirne gozdarke. Z njim želimo povečati površine obstoječega habitatnega tipa bazičnega nizkega barja, ki predstavlja rastišče za ogroženo orhidejo Loeselovo grezovko in potencialni habitat barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus). Odstranitev lesne zarasti pa je tudi predpogoj za pričetek del za izboljšanje hidrologije v tem delu Strajanovega brega.

Strajanov breg je dolina z mokrotnimi travniki in gozdom na skrajnem jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja. Tu je še zadnji preostanek pravega nizkega barja, ki je bil v preteklosti navzoč na Ljubljanskem barju. Zaradi svojih izjemnih naravnih danosti je Strajanov breg razglašen za naravni rezervat, prav tako je del evropskega omrežja Natura 2000, je naravna vrednota in ekološko pomembno območje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija