Koščični škratc v tandemu foto: Matjaž Bedjanič

Obnovili bomo jarke in izboljšali habitat koščičnega škratca na Ljubljanskem barju
torek, 24. julij 2018

Koščični škratec je kačji pastir, ki primarno naseljuje počasi tekoče plitve potoke, povirija in barja z zmerno do močno razvitim podvodnim rastlinjem. Rad ima sonce in razmeroma toplo vodo. Sekundarno naseljuje jarke in kanale, v katerih so se ustvarili podobni pogoji. Vrsta je pri nas ogrožena, na Rdečem seznamu je uvrščena med ranljive vrste. Ljubljansko barje velja za najpomembnejše območje razširjenosti koščičnega škratca v Sloveniji.


Na Ljubljanskem barju je glavni dejavnik ogrožanja vrste neustrezno vzdrževanje vodnih jarkov ter intenzivna kmetijska praksa (gnojenje, uporaba škropiv) na površinah v bližini vodnega habitata. Običajna obnova daljših odsekov jarkov s popolno odstranitvijo vse obrežne in vodne vegetacije ter substrata, v katerem živijo ličinke, uniči celotno populacijo v posameznem kanalu. Po drugi strani z opuščanjem obnove in prekomernim zaraščanjem jarkov ti postajajo neprimerni za obstoj vrste. Čiščenje odvodnikov in hkrati vzdrževanje različnih sukcesijskih faz je namreč z vidika ohranjanja primernega habitata za koščičnega škratca nujno.

V mesecu juliju se je zaključil popis razširjenosti vrste na delu Ljubljanskega barja. Njegov namen je bil poleg ugotavljanja stanja populacije tudi identifikacija jarkov, primernih za obnovo. Gre za jarke, ki v trenutnem stanju niso primerni za naselitev koščičnega škratca, vrsta pa je že prisotna v njihovi bližini.

Pogodbeni izvajalec, Center za kartografijo favne in flore, je med aprilom in julijem v 19 terenskih dneh opravil 257 popisov na 236 lokalitetah. Pregledali so vsa znana nahajališča vrste in njihovo bližnjo okolico. Koščičnega škratca so zabeležili na 70 lokalitetah. Kot območje z največjimi gostotami in največjim številom lokalitet se je med tokratnim popisanimi izkazal kanal Cornovec, ki teče severno od Bevk do Brezovice.

Po opravljenem terenskem delu je CKKF izdelal predlog jarkov, primernih za obnovo. V okviru projekta PoLJUBA bomo namreč na območju Ljubljanskega barja v prihodnjih letih obnovili 20 500-m odsekov jarkov. Obnova bo služila izboljšanju habitata koščičnega škratca in bo v krajših odsekih obsegala košnjo obrežne vegetacije (omejevanje razraščanja invazivnih vrst), košnjo vodne vegetacije (osvetlitev struge) ali strojno čiščenje brega in struge jarka. Izvedba del je predvidena v zimskih mesecih (med 15. 10. in 15. 3.). Popisi koščičnega škratca se bodo na preostalih, še neraziskanih delih Ljubljanskega barja, nadaljevali v prihodnjem letu.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija