Mokrotni travniki v Naravnem rezervatu Iški morost foto: Arhiv DOPPS

Rezultati končnega popisa vegetacije v Naravnem rezervatu Iški morost so zelo spodbudni
sreda, 22. december 2021

V okviru projekta PoLJUBA smo v letošnjem letu na območju posameznih metod zatiranja invazivnih tujerodnih vrst zlatih rozg (Solidago sp.) v NRIM s pomočjo zunanjega izvajalca, Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU, izvedli še tretji in s tem končni popis vegetacije. V primerjavi s prvim popisnim letom (2019) se je stanje mokrotnih travnikov na območju raziskave bistveno izboljšalo.

Popis je potekal po metodologiji, ki je bila določena v času prvega popisa, leta 2019. Takrat je bilo znotraj rezervata določenih 10 vzorčnih ploskev s skupno 30 popisnimi kvadrati, na katerih so se vegetacijski popisi nato izvajali vsako rastno sezono v obdobju 2019–2021. Zunanji izvajalec je z zaključnim popisom v letu 2021 ugotovil, da se je v času projekta pokrovnost tujerodnih zlatih rozg zaradi aktivnega odstranjevanja močno zmanjšala. Te invazivne rastlinske vrste so bile v letu 2019 prisotne v vseh desetih vzorčnih ploskvah, s pokrovnostjo od manj kot 1 % do 70 %. V letu 2020 so se pojavljale že v nekoliko manjšem obsegu. Prisotne so bile vseh desetih vzorčnih ploskvah, od manj kot 1 % do največ 60 %. V letošnjem letu pa so bile sicer še vedno prisotne v vseh vzorčnih ploskvah, vendar le od manj kot 1 % do največ 15 %.

Kljub temu, da sta bila znaten upad tujerodnih zlatih rozg in značilno povečanje vrstne pestrosti sestojev v treh letih izvajanja popisov zabeležena pri vseh treh metodah zatiranja, se je za najbolj učinkovito izkazala metoda, ki je vključevala štirikratno košnjo in spravilo letno ter raztros zelenega mulča iz sosednjih travnikov.

Celotno poročilo najdete tukaj.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija