Strajanov breg – edini preostanek pravega nizkega barja na Ljubljanskem barju foto: Arhiv KPLB

Terenski ogled območja vključenega v projekt PoLJUBA
četrtek, 14. junij 2018

V četrtek, 14. junija, je v okviru rednega koordinacijskega sestanka projektne skupine potekal voden terenski ogled delov območij vključenih v projekt PoLJUBA.


Ogledali smo si Strajanov breg – dolino gornjega dela istoimenskega potoka na jugovzhodnem obrobju Ljubljanskega barja, kjer na ostankih nizkega barja v zaraščanju uspeva ogrožena orhideja Loeselova grezovka. Poleg nje smo videli tudi ozkolistni munec, katerega značilnost so cvetovi v obliki kosmov vate. Zaradi svojih izjemnih naravnih danosti je Strajanov breg kot naravni rezervat del krajinskega parka Ljubljansko barje. Vključen je v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, je naravna vrednota in ekološko pomembno območje, saj je tu še edini preostanek pravega nizkega barja na Ljubljanskem barju. Na tem območju kmetijske rabe že dolgo ni več, zato se opuščene površine na dnu doline zaraščajo, predvsem z navadno krhliko in črno jelšo. V okviru projekta bo z redno košnjo, odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, uravnavanje vodnatosti v delu doline ter odstranjevanjem lesne zarasti poskrbljeno, da ohrani svojo primarno obliko in vlogo.

Naslednja postaja je bil travnik ob Ižanski cesti, kjer smo uspeli videti izredno redkega metulja barjanskega okarčka. Ta je znan kot zelo slab letalec, tekom kratkega življenja (manj kot dva tedna) pa ne zapusti travnika, na katerem se preobrazi iz gosenice v metulja. Pomembna za njegov obstoj je časovno prilagojena mozaična košnja, katera uvedbe je eden izmed ukrepov projekta, aktivnosti pa bodo usmerjene tudi v dosejevanje avtohtonega semena, kar bo pripomoglo k vzpostavitvi dodatnih treh hektarov primernega habitatnega tipa za ponovno naselitev vrste na območje.

Ob koncu smo obiskali še Iški morost, območje, pomembno za gnezdenje kosca. Gre za zelo sramežljivo ptico, ki se večino svojega življenja skriva v visoki travi. Tudi če se bliža nevarnost, raje zbeži po tleh, kot da bi zletel. Kosec je ponočnjak. Njegovo pesem, ki od daleč spominja na brušenje kose, slišimo v glavnem ponoči. Ljubljanskem barju preživi le nekaj mesecev, od začetka maja do septembra, saj je ptica selivka. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v upravljanje na celotni površini zavarovanega območja s ciljem doseči obnovitev pomembnega življenjskega prostora te močno ogrožene travniške ptice.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija