Barjanski okarček foto: Arhiv KPLB

Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2022
četrtek, 13. oktober 2022

Zunanji izvajalci  ZRC SAZU, Biološkega inštituta Jovana Hadžija so zaključili še zadnje, tretje ex situ gojenje barjanskega okarčka. Z vzgojenimi osebki so obogatili tako izvorno populacijo te ogrožene vrste metulja, kot tudi osnovano novo populacijo v Naravnem rezervatu Iški morost.

Tretje gojenje barjanskega okarčka se je izkazalo za zelo uspešno, saj je bilo število prenesenih osebkov v naravo za 34 višje od zastavljenega cilja. V Naravni rezervat Iški morost je bilo prenesenih 132 osebkov, v izvorno populacijo na lokaciji Mostišče pa 22. V letu 2022 je bila stopnja uspešnosti izleganja metuljev 85 % in je bila višja kot v drugi in prvi sezoni gojenja osebkov.

V sezoni 2021/2022 so največ težav v gojilnici povzročale rastlinske uši. Te so se v enem izmed insektarijev  močno namnožile, njihovi lepljivi izločki na vegetaciji pa so povzročili, da je vegetacija začela rjaveti in plesneti. Tovrstna poškodba travne ruše je vplivala na propad mladih gosenic, zato se je vse preživele gosenice preneslo na novo rušo. Tudi to sezono gojenja je bila ugotovljena ena nova (doslej neregistrirana) hranilna rastlina gosenic, in sicer travnozelena sita (Eleocharis uniglumis), poleg tega je bilo opaženo, da so se nekatere gosenice po prezimitvi hranile tudi s suhimi listi.

V letu 2022 je bila ocenjena velikosti izvorne in novo osnovane populacije. Na podlagi rezultatov terenskih popisov je bila velikost izvorne populacije ocenjena na 311 samcev in 201 samic barjanskega okarčka. Vzpodbudna je tudi analiza rezultatov popisa velikosti novo osnovane populacija v Naravnem rezervatu Iški morost, ki je v letošnjem letu ocenjena na 133 osebkov.

V letu 2022 smo odkupili in dobili v upravljanje še zemljišče s površino 0,5 ha, kjer je v naravi habitat izvorne populacije barjanskega okarčka. S tem smo zaokrožili zemljišča v enoten kompleks, s katerim upravlja JZ KPLB, zato optimistično zremo v prihodnost te ogrožene vrste metulja, obenem pa se zavedamo, da bo za vzpostavitev populacije, ki bo dolgoročno sposobna preživeti na Ljubljanskem barju, potrebno vložiti še veliko naporov in sredstev.

Potek izvedenih aktivnosti v letu 2022 je opisan v končnem poročilu dr. Tatjane Čelik: Povečanje velikosti populacije in izboljšanje stanja ohranjenosti vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus) na Ljubljanskem barju s suplementacijo osebkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija