Trebuh hribskega urha je rumeno do oranžno obarvan in posejan s temnimi lisami, katerih vzorec je pri vsakem osebku specifičen. Na osnovi vzorca lis prepoznamo individualne osebke. foto: Davorin Tome

Hribski urh (Bombina variegata)

Hribski urh je majhna največkrat do 5 cm velika, žabi podobna dvoživka. Po hrbtni strani je obarvan sivo do olivnozeleno s temnimi pikami. Koža na hrbtu je zaradi številnih kožnih žlez s črnimi trni na otip hrapava. Trebuh ima rumen do oranžen s temnimi lisami, katerih vzorec je pri vsakem osebku specifičen. Zenice so značilne srčaste oblike.

Razširjen je po vsej Sloveniji in naseljuje primerne habitate vse do gozdne meje. Razmnožuje se predvsem v nestalnih vodnih telesih z velikim nihanjem vodostaja (mlake, kolesnice, jarki, mrtvice, plitve gramoznice in nižinski poplavni travniki) v katerih ni rib. Večino leta tam tudi živijo. Prezimijo na bližnjem travniku ali gozdu kjer se zavlečejo pod kamenje, korenine ali odpadel organski material. V povprečju v naravi živijo 12 let, lahko pa jih dočakajo tudi do 20.

Paglavci hribskih urhov se hranijo z algami in bakterijami, ki preraščajo podlago iz katere jih strgajo. Odrasli pobirajo majhne nevretenčarje iz vodne gladine, saj za razliko od žab jezika ne morejo iztegniti iz ust.

Obdobje parjenja pri hribskem urhu traja od aprila do avgusta. Samci se oglašajo z značilnim »uu-uu-uu«, po čemer je vrsta dobila ime. Z oglašanjem privabljajo samice, med tem ko lebdijo na vodni gladini. Samec godni samici zleze na hrbet ter se je oklene. Med tem ko samica odlaga jajca, jih samček sproti oplaja. Mrest je v več majhnih skupinah s po dvobarvnimi 15-30 jajci, ki so med sabo povezane in pritrjene na rastlinje. Sivo-rjavkasti paglavci se iz jajc izležejo v 2-3 dneh.

Najbližji sorodnik hribskega urha je nižinski urh, ki je pri nas razširjen le v subpanonskem delu države. Na območjih, kjer sta prisotni obe vrsti, lahko prihaja do križanja.

Hribski urh je pri nas zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ter uvrščen na Rdeči seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst kot ranljiva (V) vrsta, poleg tega je tudi del omrežja NATURA 2000.

Dejavniki ogrožanja

Urhe najbolj ogroža uničevanje primernih vodnih habtatov, kar je večinoma posledica izsuševanja. Pomembni dejavniki so tudi opustitev vzdrževanja mlak, regulacije vodotokov, melioracije, spremembe gozdnih vlak v gramozne ceste in zasipavanje močvirnih depresij ter pozidava. Zaradi sečnje gozdov ter sprememb kmetijske ureditve in namembnosti parcel (zložba zemljišč, nasadi monokultur, spreminjanje npr. travnikov v njive) izginjajo njihovi kopenski habitati.

Poleg tega hribske urhe ogroža tudi onesnaževanje in evtrofikacija (gnojenje, škropljenje, odplake), zaraščanje, vnos rib, prisotnost drugih predatorjev ter bolezni. Na upadanje njihove številčnosti vpliva tudi kisel dež ter klimatske spremembe, zaradi katerih pride do zmanjšanja padavin na posameznih območjih.

Vrsto na Ljubljanskem barju ogroža izgubljanje primarnega habitata (luže v depresijah na travnikih) ter neustrezno upravljanje s sekundarnim habitatom (mreža drenažnih jarkov). Poleg ohranjanja plitvih vodnih jarkov z obrežno vegetacijo je za vrsto pomembno tudi ohranjanje grmovnih in gozdnih predelov Ljubljanskega barja, ki za vrsto predstavljajo prezimovalni habitat.

Priporočeno ravnanje

Potrebno je ohranjanje mokrišč, vzdrževanje mlak in ne zasipavanje predelov kjer se zadržuje voda. Priporočljivo je ekstenzivno kmetijstvo z omejenim gnojenjem in škropljenjem. V jarke in mlake, kjer niso naravno prisotne ne naseljujemo rib. Pomembno je tudi ohranjanje kopenskih habitatov – gozda, grmovij ter močvirskih travnikov.

Koristni nasvet

V jarke in mlake, kjer niso naravno prisotne, nikoli ne izpuščamo rib. Mnoge vrste dvoživk in nevretenčarjev namreč po naselitvi rib v jarke in mlake izginejo zaradi plenjenja.

Koristni nasvet

Dvoživke so zaradi tanke kože zelo občutljive na fitofarmacevtska sredstva. V bližini mlak se zato izogibamo njihovi uporabi.

Aktivnosti v okviru projekta

Odkupili bomo 3 ha parcel, na katerih bomo, tako kot na nekaterih lastnih, obnovili habitate vrste (na podlagi predhodnega popisa). S tem bomo posledično vplivali na povečanje populacije na teh območjih.

S pravilnim obnavljanjem jarkov in osnovanjem novih manjših vodnih teles, primernih za hribskega urha, bomo vzpostavili boljše stanje habitata vrste. Na robovih zemljišč bomo ohranili grmovne in drevesne zarasti, ki služijo kot pomemben kopenski habitat.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija