Z razširitvijo terciarnega jarka do primernega habitata za močvirsko sklednico. foto: Arhiv KPLB

Določitev mest za izkop vodnih teles za močvirsko sklednico
četrtek, 6. junij 2019

Močvirska sklednica, naša edina avtohtona sladkovodna želva, se raztreseno pojavlja na celotnem območju Ljubljanskega barja, v večjih gostotah pa jo najdemo na širšem območju kanala Curnovec in v ribnikih v Dragi pri Igu.

V projektu PoLJUBA načrtujemo vzpostavitev vsaj 41 novih habitatov, z njimi pa izboljšati povezljivost populacij močvirske sklednice na Ljubljanskem barju, ter posledično omogočiti številčno povečanje vrste.

V aprilu in juniju 2019 smo na 34 zemljiščih na celotnem območju Ljubljanskega barja določili mesta za izkop. Vzpostavili bomo različne oblike vodnih teles, in sicer mlake, razširitve obstoječih terciarnih jarkov in obnovo obstoječega sekundarnega jarka. Globina vodnih teles bo do 2 m, s čimer želimo zagotoviti stalni nivo vode, naklon brežin pa med 30 in 45 stopinj, zaradi lažjega prehajanja močvirske sklednice iz vode na kopno. Ob posameznem vodnem habitatu bomo del izkopanega materiala odložili na eno mesto in tako lokalno dvignili teren, ki ga bodo močvirske sklednice uporabljale za odlaganje jajc. Izkop bomo predvidoma izvedli v zimi 2019/2020.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija