Ajdkov jarek pred izvedbo (levo) in po končani košnji obrežne in vodne vegetacije (desno) foto: Ali Šalamun

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec
petek, 24. januar 2020

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je ogrožena vrsta kačjega pastirja, ki se v Sloveniji najpogosteje pojavlja prav na Ljubljanskem barju, kjer živi v počasi tekočih, osončenih jarkih in kanalih z dobro razvitimi vodnimi rastlinami. Za ohranjanje vrste je nujno čiščenje odvodnikov in hkrati vzdrževanje različnih sukcesijskih faz.


V mesecu januarju 2020 smo pričeli z izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja habitata koščičnega škratca. Izvedli smo obnovo odsekov 4  jarkov, ki so bili v letu 2018 popisani kot neprimerni habitati, a se nahajajo v bližini obstoječih populacij. Ukrepi so bili izvedeni na Štengarjevem grabnu (v k. o. Borovnica), Bluškem jarku, Curnovcu 3 in Ajdkovem jarku (vsi k. o. Log). Na posameznih odsekih jarkov je bila izvedena ročna ali strojna košnja obrežne vegetacije ter košnja in odstranitev vodne vegetacije brez posega v koreninski sistem in vodno strugo. Prav tako, je bil izveden posek gosto obraslega grmičevja in vejevja, ki je rastel oz. ležal v strugi in oviral pretok. Na odsekih treh jarkov pa je bil opravljen strojni izkop panjev in izkop mulja, ki je bil nato splaniran ob jarku. Dela izvaja zunanji izvajalec Hidrotehnik d. d. pod nadzorom strokovnjaka za kačje pastirje iz Centra za kartografijo favne in flore. Jarki, ki so bili izbrani za izvedbo ukrepov, bodo vključeni tudi v vse druge dokumente izvajanja ukrepov na Ljubljanskem barju za naslednjih pet let. V primeru posega v tem času lahko z gotovostjo trdimo, da bi imeli drugi posegi negativen vpliv na koščičnega škratca.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija