Mulčenje projektnih zemljišč v Rakovi jelši. foto: Arhiv KPLB

Tretja sezona prilagojene košnje projektnih zemljišč
torek, 28. junij 2022

V juniju smo zaključili s prvo letošnjo košnjo in mulčenjem projektnih zemljišč na območju Rakove jelše, Iga in Podkraja. Košnja se je izvedla na 23 ha, mulčenje pa na 15 ha površin.

Košnja in mulčenje se izvajata z namenom izboljšanja in ohranjanja stanja habitatnih tipov Nižinski ekstenzivni gojeni travniki in Travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh. Do jeseni bomo na zemljiščih, s katerih je bila v prejšnjih letih odstranjena lesna zarast, izvedli še vsaj dve košnji oz. mulčenji, predvsem z namenom slabitve invazivne tujerodne zlate rozge. Na drugih površinah, kjer smo invazivke že uspešno oslabili, pa bomo izvedli še eno košnjo.

Prvo košnjo so opravili tudi skrbniki projektnih zemljišč, ki izvajajo metulju strašničinemu mravljiščarju prilagojeno kmetijsko rabo. Skrbniki zemljišče pokosijo 2x letno, in sicer prvič do 10. junija ter drugič po 25. avgustu. Ob vsaki košnji, vsakič na drugem mestu, pustijo 10 % nepokošene površine, ki jo pokosijo ob naslednji košnji. Nepokošen pas služi kot zatočišče, v katerega se žuželke umaknejo, ko se preostanek travnika pokosi. Nepokošen pas je pomemben tudi z vidika ohranjanja pestrosti rastlinstva, saj rastline zaključijo rast s semenitvijo in okrepijo semensko banko tal.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija