Graf: Zmanjšanje pokrovnosti (%) z zlato rozgo tekom 4 let revitalizacije travnikov na NRIM. foto: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov
ponedeljek, 30. januar 2023

Izsledki 4. zaporednega popisa vegetacije na NRIM so potrdili uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov v smislu zatiranja ITV zlate rozge, toda…

…kot navajajo strokovni izvajalci študije z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU: »Vsekakor je potrebno z odstranjevanjem zlate rozge nadaljevati na vseh travniških površinah v Naravnem rezervatu Iški morost, saj bo v nasprotnem primeru zelo hitro prišlo do ponovnega povečanja pokrovnosti tujerodnih vrst. S tem bi v celoti izničili dosedanje štiriletne napore v sklopu projekta PoLJUBA«.

Razlike v uspešnosti treh metod odstranjevanja zlate rozge po treh letih spremljanja je težko oceniti zaradi kratkega obdobja preučevanja. Kljub temu smo ugotovili, da se je pri vseh treh metodah odstranjevanja (tj. 3x košnja leto s spravilom, 4x košnja letno s spravilom in 4x košnja letno s spravilom + 1x dosejevanje avtohtonega zelenega mulča) znatno zmanjšala pokrovnost vrst rodu Solidago (tj. zlate rozge) in značilno povečala vrstna pestrost sestojev. Za najbolj učinkovito metodo se je izkazala štirikratna košnja s spravilom letno z dosejevanjem.

Te ugotovitve bodo uporabne tudi za načrtovanje podobnih ukrepov na drugih območjih. Redno spremljanje vegetacije pa je pomembno tudi za hitro in pravočasno zaznavanje morebitnih težav pri obnovi habitatnih tipov (npr. letošnje rahlo povečanje zastiranja zlate rozge). Na ta način je možno ugotoviti ali so spremembe le posledica naravnih procesov (npr. oscilacije vrst zaradi vremenskih razmer) ali je mogoče vzrok v načinu gospodarjenja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija