Rdečevratka, podvrsta okrasne gizadvke ki je najpogostejša tujerodna vrsta želv pri nas. foto: Janez Tarman

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020
petek, 18. december 2020

Tujerodne želve imajo negativen vpliv na naravo in biotsko pestrost. Osebki tujerodnih vrst so lahko zaradi večje telesne velikosti uspešnejše od naše edine domorodne vrste, močvirske sklednice. Poleg tega lahko prenašajo nekatere bolezni, ki niso nevarne le za avtohtono živalstvo, ampak tudi za človeka. Odstranjevanje tujerodnih želv je bilo prepoznano kot pomemben ukrep za varovanje močvirske sklednice in biodiverzitete vodnih ekosistemov.

V letu 2020 so sodelavci s Centra za kartografijo izvedli izlov osebkov tujerodnih vrst želv na 8 lokacijah na Ljubljanskem barju. Izlov so opravili z vršami in vodnimi mrežami oz. ročno. Skupno so ujeli 19 osebkov, med njimi največ rdečevratk (Trachemys scripta elegans), podvrste okrasne gizdavke, ki je najpogostejša tujerodna vrsta želv pri nas. Skupno so v zadnjih treh letih opravili izlov 43 osebkov tujerodnih vrst želv.

Več informacij preberite v poročilu Marijana Govediča in Alija Šalamuna: Izlov tujerodnih vrst želv iz območja Natura 2000 Ljubljansko barje, 3. delno poročilo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija