Prikaz nihanja talne vode v piezometrih 8, 9, 10. Na ordinatni osi y so prikazane izmerjene nadmorske višine talne vode. foto: Eho projekt

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu
sreda, 8. januar 2020

V okviru projekta PoLJUBA so bile v letu 2019 izvedene meritve talne vode v Strajanovem bregu. Rezultati so zbrani v vmesnem poročilu (hidrološko poročilo) za leto 2019. S pomočjo teh podatkov dobimo jasno sliko dejavnikov, ki vplivajo na višino podtalnice, vpliv  podtalnice na vegetacijo ter vpliv sprememb, ki jih bodo povzročili načrtovani hidrološki ukrepi.


Izsledki dosedanjega monitoringa kažejo, da je imel posek drevesne vegetacije v projektu Ljuba (2015/2016) pozitiven učinek na namočenost območja (višji nivo podtalnice z manj izrazitim nihanjem), kar je mogoče izmeriti na vseh piezometrih na območju predhodnega poseka. Iz podatkov hidrološkega monitoringa in začetnega popisa vegetacije ter Loeselove grezovke, pa sklepamo, da ima večja namočenost ugoden vpliv tudi na to divjo orhidejo, saj je njena populacija v boljšem stanju kot v letu 2015. S hidrološkim monitoringom nadaljujemo tudi v letu 2020.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija