Proces zaraščanja s črno jelšo med katero se pojavlja orhideja navadna močvirnica foto: Arhiv ZRSVN

Bazična nizka barja

Bazična nizka barja so značilna za območja, kjer je talna voda prisotna tik po površino ali na površini. Podlaga so največkrat karbonati kot sta apnenec in dolomit, ki z raztapljanjem v vodi nevtralizirajo kislost tal. S tem se ustvarja edinstveno življenjsko okolje mokrišč, ki je danes v Sloveniji že skoraj povsem izginilo.

Pod vodo, brez kisika, nastaja šota, ki pa jo namesto šotnih mahov (kot na visokem barju) tvorijo ostanki nizko barjanskega rastlinja, ki se ga je v preteklosti uporabljalo za steljo.

Za bazična nizka barja so značilni šaši, munec (Eriophorum), modra stožka (Molinia caerulea) ter druge rastlinske vrste, ki uspevajo na slabše hranljivih tleh. Med njimi najdemo gruče zelenih orhidej – Loeselovih grezovk, ki sodijo sicer med izjemno redke in ogrožene rastline.

Z velikostjo do dvajset centimetrov ta orhideja ne izstopa iz povprečja ostalih rastlin. Zeleni cvetovi se sčasoma spremenijo v rumenkaste, s semeni bogate kapsule. Semena Loeselove grezovke se po barju širijo z visokimi vodami spomladi in jeseni. Znotraj posamezne gruče pa se grezovka razrašča tudi s podzemnimi poganjki. Na Ljubljanskem barju rastejo le še v dolini Strajanov breg.

V dolini Strajanov breg je še edini preostanek pravega nizkega barja na Ljubljanskem barju. Zaradi svojih izjemnih naravnih danosti je kot naravni rezervat del krajinskega parka. Ker se je na tem območju kmetijska raba opustila, se površine na dnu doline zaraščajo, predvsem z navadno krhliko in črno jelšo.

Dejavniki ogrožanja

Bazična nizka barja so v Sloveniji že skoraj povsem izginila. Tovrstne habitate povzroča predvsem izsuševanje zemljišč in nižanje gladine talne vode. Prav tako izgube povzroča opuščanje košnje. V fazi zaraščanja se lahko razširijo določene lesnate vrste ali pa invazivne tujerodne vrste, ki jih je nato težko odstraniti.

Gnojenje lahko bistveno spremeni vrstno sestavo in pestrost rastlin. Na to pa vpliva tudi paša težkih pašnih živali, ki z teptanjem povzročijo vnos dušika v tla.

Nizka barja izginjajo tudi zaradi uporabe težke kmetijske mehanizacije, ki obremenjuje talno rušo.

Z zaraščanjem ali izsuševanjem se povsem spremeni življenjsko okolje Loeselove grezovke, ki za svoje preživetje in kalitev semen potrebuje visok nivo talne vode.

Priporočeno ravnanje

Za obstoj bazičnih nizkih barij je nujno ohranjanje mokrišč. Potrebno je preprečiti izsuševanje zemljišč in spreminjanje njihove namembnosti. Na teh območjih naj se ne gnoji.

Na zaraščenih površinah je potrebna obnova in odstranjevanje lesnatih vrst, pri čemer pa je nujna preudarna uporaba kmetijske mehanizacije na močvirnih tleh. Če se pojavijo ali so že prisotne je potrebno odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin.

V primeru paše so zaradi teptanja priporočljive manjše živali.

Koristni nasvet

Bazično nizko barje želimo ohraniti takšno, kot so nam ga prepustili naši predniki. Ti niso uporabljali traktorjev. Doline niso načrtno izsuševali. Enkrat letno so ročno kosili in s tem vzdrževali nekaj, kar je postalo nadvse dragoceno.

Koristni nasvet
marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Aktivnosti v okviru projekta

Na projektnih območjih bomo izvajali redno košnjo s čimer bomo preprečili njihovo zaraščanje. Poskrbeli bomo tudi za odstranjevanje lesne zarasti (grmičevja) ter odstranjevanje tujerodnih rastlinskih invazivnih vrst.

Eden od ciljev našega projekta je ohraniti življenjsko okolje Loeselove grezovke. Z uravnavanjem vodnatosti v delu doline Strajanov breg in odstranjevanjem lesne zarasti bo poskrbljeno, da ohrani svojo primarno obliko in vlogo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija