PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Zaključen vmesni popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost

Zaključen vmesni popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost

Popis vegetacije na območju Naravnega rezervata Iški morost je bil izveden tudi v letošnjem poletju. Potekal je na tistih delih rezervata, kjer se v okviru projekta PoLJUBA izvajajo različne metode zatiranja vrst iz rodu zlatih rozg (Solidago sp.). Opravil ga je zunanji izvajalec – ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, rezultati pa kažejo na nekoliko boljše stanje. Preberi več

17. nov 2020

Populacija metulja strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju v letu 2020 izboljšana

Populacija metulja strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju v letu 2020 izboljšana

V letu 2020 je bil ponovno izveden popis strašničinega mravljiščarja v območju pri Bevkah na Ljubljanskem barju. Letošnji podatki kažejo malce boljšo sliko populacije strašničinega mravljiščarja kot podatki iz predhodnega popisa iz leta 2018, saj je bilo v 2020 evidentirano večje število osebkov. Preberi več

4. nov 2020

Sajenje senenega drobirja za pospešitev naravne obnove travnikov

Sajenje senenega drobirja za pospešitev naravne obnove travnikov

V mesecu septembru smo izvedli sejanje senenega drobirja na štirih parcelah, na katerih je bila predhodno očiščena lesna zarast. Izvajalec je seneni drobir nabral na senikih barjanskih kmetij, drobirju pa je dodal še oves kot varovalni posevek. Setev se je izvedla strojno z žitno sejalnico. Preberi več

10. okt 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija