PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

Obiskala nas je skrbnica pogodbe

V prvih dneh oktobra je Ljubljansko barje obiskala mag. Alenka Šventner Kosmos, skrbnica pogodbe projekta PoLJUBA na Ministrstvu za okolje in prostor.. Na terenu smo si ogledali najpomembnejše rezultate projektnih aktivnosti in ji predstavili naše načrte za prihodnost. Preberi več

5. okt 2020

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Na območju Iga in Rakove jelše smo v septembru ob ugodnih vremenskih razmerah uspešno nadaljevali z deli za obnovo ekstenzivnih travnikov. Projektna zemljišča, s katerih je bila odstranjena lesna zarast in invazivne tujerodne rastline, so bila strojno zasejana s travno mešanico, ki vsebujejo osem vrst trav (Agrosaat 8). Poleg travne mešanice je bil posejan tudi varovalni posevek ovsa. Preberi več

23. sep 2020

Uspešno zaključena doselitev puščavnika

Uspešno zaključena doselitev puščavnika

Ličinke hrošča puščavnika so bile na območje Mestnega loga prvič doseljene v lanskem letu.  S pomočjo prestreznih pasti in feromonske vabe je bila v poletnih mesecih dokazana njihova uspešna preobrazba v odrasle hrošče. V teh dneh je bila izvedena še druga doselitev, ki bo povečala gensko pestrost in izboljšala možnosti za ohranitev vrste na Ljubljanskem barju. Preberi več

8. sep 2020

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija