PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Izboljšanje hidroloških razmer na Malem placu

Na zahodnem robu Ljubljanskega barja, na osamelcu Kostanjevica pri Bevkah, se nahaja  majhno šotno barje Mali plac. Gre za ostanek visokega barja, ki je zaradi posegov v zadnjih desetletjih močno spremenilo podobo. Preberi več

25. nov 2021

Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2021

Obogatitev populacij barjanskega okarčka v letu 2021

S ponovno naselitvijo je bila leta 2020 uspešno vzpostavljena nova populacija ogroženega metulja barjanskega okarčka v Naravnem rezervatu Iški morost, letos pa je bila obogatena še z 91 osebki metuljev. Preberi več

13. okt 2021

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

V Sloveniji je najpogostejša vrsta tujerodne želve okrasna gizdavka (Trachemys scripta), ki je z vsemi podvrstami uvrščena na seznam vrst, ki zadevajo Uredbo (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Preberi več

8. okt 2021

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija