PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča puščavnika

Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča puščavnika

Ob zaključku drugega leta projekta PoLJUBA smo pripravili kratek pregled ključnih aktivnostih, izvedenih na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Projektne aktivnosti so usmerjene predvsem v neposredne ukrepe varstva. V prvih dveh letih projekta so bili v ospredju odkupi zemljišč, saj je to osnova za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst. Preberi več

3. mar 2020

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je ogrožena vrsta kačjega pastirja, ki se v Sloveniji najpogosteje pojavlja prav na Ljubljanskem barju, kjer živi v počasi tekočih, osončenih jarkih in kanalih z dobro razvitimi vodnimi rastlinami. Za ohranjanje vrste je nujno čiščenje odvodnikov in hkrati vzdrževanje različnih sukcesijskih faz. Preberi več

24. jan 2020

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

V okviru projekta PoLJUBA so bile v letu 2019 izvedene meritve talne vode v Strajanovem bregu. Rezultati so zbrani v vmesnem poročilu (hidrološko poročilo) za leto 2019. S pomočjo teh podatkov dobimo jasno sliko dejavnikov, ki vplivajo na višino podtalnice, vpliv  podtalnice na vegetacijo ter vpliv sprememb, ki jih bodo povzročili načrtovani hidrološki ukrepi. Preberi več

8. jan 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  marec - avgust

Živopisane kačje pastirje ob vodnih telesih najlažje opazujemo v vročih sončnih dneh. Pri opazovanju nam bo v pomoč daljnogled in določevalni ključ.

Koristni nasvet
Za vrsto Močvirska sklednica  |  marec - avgust

V maju in juniju, ko se močvirske sklednice parijo, samice pa kmalu za tem odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost vrste največja. Previdnost pri vožnji po cestah v bližini vodnih teles zato ne bo odveč.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija