PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov

Na območju Iga in Rakove jelše smo v septembru ob ugodnih vremenskih razmerah uspešno nadaljevali z deli za obnovo ekstenzivnih travnikov. Projektna zemljišča, s katerih je bila odstranjena lesna zarast in invazivne tujerodne rastline, so bila strojno zasejana s travno mešanico, ki vsebujejo osem vrst trav (Agrosaat 8). Poleg travne mešanice je bil posejan tudi varovalni posevek ovsa. Preberi več

23. sep 2020

Nove mlake za močvirsko sklednico

Nove mlake za močvirsko sklednico

Na Ljubljanskem barju le redko najdemo manjša vodna telesa s stoječo vodo (mlake), ki bi bila primeren življenjski prostor za želvo močvirsko sklednico. Z izgradnjo novih mlak želimo izboljšati povezljivost populacij naše avtohtone želve ter posledično omogočiti številčno povečanje vrste. Preberi več

31. avg 2020

Zadrževalni leseni pragovi in vonj po senu v Strajanovem bregu

Zadrževalni leseni pragovi in vonj po senu v Strajanovem bregu

V mesecu juliju smo na potok Strajanov breg namestili pet lesenih zadrževalnih pragov, ki bodo upočasnili odtekanje vode in povečali namočenost na površini, kjer se bo vzpostavil mokrotni travnik. Preberi več

18. avg 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija