PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov

Uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov

Izsledki 4. zaporednega popisa vegetacije na NRIM so potrdili uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov v smislu zatiranja ITV zlate rozge, toda… Preberi več

30. jan 2023

Monitoring podzemne vode v Strajanovem bregu

Monitoring podzemne vode v Strajanovem bregu

V Strajanovem bregu nadaljujemo s spremljanjem nivoja podzemne vode z avtomatskimi merilniki. Visok nivo podzemne vode ima pomemben vpliv na ohranjanje habitatega tipa HT 7230, zadnjega ostanka nizkega barja s srhkim šašem (Carex davalliana) na Ljubljanskem barju. Preberi več

9. jan 2023

Tradicionalno puljenje navadne krhlike za ohranjanje habitata barjanskega okarčka

Tradicionalno puljenje navadne krhlike za ohranjanje habitata barjanskega okarčka

Vsakoletno, zdaj že tradicionalno puljenje navadne krhlike smo letos začeli že zgodaj v sezoni. Tokratna jesen nam je omogočila ugodne pogoje za delo na terenu. Z ekipo sodelavcev smo v zadnjih oktobrskih dneh na skoraj pol hektarja površin barjanskega travnika ročno odstranili navadno krhliko. Preberi več

8. nov 2022

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija