PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Do izboljšanja stanja populacije močvirske sklednice tudi z izlovom tujerodnih želv

Do izboljšanja stanja populacije močvirske sklednice tudi z izlovom tujerodnih želv

Znano je, da imajo tujerodne vrste negativen vpliv na biodiverziteto. Najočitnejši vpliv tujerodnih vrst želv je, da z našo edino domorodno vrsto sladkovodne želve, močvirsko sklednico (Emys orbicularis), tekmujejo za vire. Vplivajo lahko na populacije njenih plenskih vrst (npr. nevretenčarjev, rib, dvoživk in plazilcev), prenašajo pa tudi različne bolezni. Preberi več

4. dec 2019

Uspešno zaključen popis hribskega urha na Ljubljanskem barju

Uspešno zaključen popis hribskega urha na Ljubljanskem barju

Hribski urh je ena od dveh vrst iz rodu urhov v Sloveniji. Je ogrožena vrsta, ki je na Rdečem seznamu uvrščena med ranljive vrste. Varuje jo tudi Direktiva o habitatih in je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje. Cilj popisa je bilo ugotavljanje prisotnosti vrste na izbranih zemljiščih, vključenih v projekt PoLJUBA, ter priprava predlogov ukrepov za izboljšanje stanja njenega habitata. Preberi več

21. nov 2019

Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja

Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja

S strani zunanjega izvajalca (ZRC SAZU) je bil letos izveden izhodiščni popis vegetacije na območjih pojavljanja bazičnega nizkega barja in Loeselove grezovke v Strajanovem bregu ter izhodiščni popis vegetacije na območju habitata strašničinega mravljiščarja. Preberi več

15. nov 2019

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija