PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Izlov želv tujerodnih vrst v letu 2020

Tujerodne želve imajo negativen vpliv na naravo in biotsko pestrost. Osebki tujerodnih vrst so lahko zaradi večje telesne velikosti uspešnejše od naše edine domorodne vrste, močvirske sklednice. Poleg tega lahko prenašajo nekatere bolezni, ki niso nevarne le za avtohtono živalstvo, ampak tudi za človeka. Odstranjevanje tujerodnih želv je bilo prepoznano kot pomemben ukrep za varovanje močvirske sklednice in biodiverzitete vodnih ekosistemov. Preberi več

18. dec 2020

Obogatitev populacij puščavnika in barjanskega okarčka v letu 2020

Obogatitev populacij puščavnika in barjanskega okarčka v letu 2020

V iztekajočem se letu smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje uspešno izvedli obogatitev populacij dveh ogroženih vrst. V poletnih mesecih je Nacionalni inštitut za biologijo v naravo doselil ličinke hrošča puščavnika, (druga doselitev), Biološki inštitut Jovana Hadžija pa bube barjanskega okarčka (naselitev v Naravni rezervat Iški morost, obogatitev izvorne populacije Mostišče). Preberi več

14. dec 2020

V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin

V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin

Travišča znotraj Naravnega rezervata Iški morost so se v preteklosti vzdrževala z redno pozno košnjo. Ker pa sta se na določenih delih močno razširili orjaška (Solidago gigantea)  in kanadska (Solidago canadensis) zlata rozga, smo v okviru projekta PoLJUBA opredelili posamezna podobmočja, kjer bomo z namenom izboljšanja stanja vegetacije ... Preberi več

2. dec 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Barjanski okarček  |  oktober - marec

Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, dvoživke, metulji in druge žuželke. Rodovitno zemljo ščitijo pred vodno in vetrno erozijo, posevke in nasade pa pred vremenskimi vplivi.

Posegi v mejice so dovoljeni med 1. oktobrom in 15. marcem.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija