PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča puščavnika

Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča puščavnika

Ob zaključku drugega leta projekta PoLJUBA smo pripravili kratek pregled ključnih aktivnostih, izvedenih na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Projektne aktivnosti so usmerjene predvsem v neposredne ukrepe varstva. V prvih dveh letih projekta so bili v ospredju odkupi zemljišč, saj je to osnova za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst. Preberi več

3. mar 2020

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Pričeli z ukrepi za izboljšanje stanja vrste koščični škratec

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je ogrožena vrsta kačjega pastirja, ki se v Sloveniji najpogosteje pojavlja prav na Ljubljanskem barju, kjer živi v počasi tekočih, osončenih jarkih in kanalih z dobro razvitimi vodnimi rastlinami. Za ohranjanje vrste je nujno čiščenje odvodnikov in hkrati vzdrževanje različnih sukcesijskih faz. Preberi več

24. jan 2020

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

Poročilo hidrološkega monitoringa v Strajanovem bregu

V okviru projekta PoLJUBA so bile v letu 2019 izvedene meritve talne vode v Strajanovem bregu. Rezultati so zbrani v vmesnem poročilu (hidrološko poročilo) za leto 2019. S pomočjo teh podatkov dobimo jasno sliko dejavnikov, ki vplivajo na višino podtalnice, vpliv  podtalnice na vegetacijo ter vpliv sprememb, ki jih bodo povzročili načrtovani hidrološki ukrepi. Preberi več

8. jan 2020

Koristni nasvet
Za vrsto Kosec  |  marec - avgust

Koscem prijaznejša načina košnje sta košnja od sredine travnika navzven in košnja z ene strani travnika proti drugi. Omenjena načina košnje dajeta pticam veliko več možnosti za preživetje.

Koristni nasvet
Za habitat Nižinski ekstenzivno gojeni travniki  |  marec - avgust

Namesto pridelave travne silaže svetujemo pridelavo sena. Pridelava sena v času sušenja trave nevretenčarjem omogoči umik v travno rušo ali na sosednji travnik. Na travniku se na ta način uspešno obnovi tudi semenska banka. Poleg tega ovijanje bal v plastično folijo ustvarja znatno količino neuporabnih odpadkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija