PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje izginjajočih habitatnih tipov ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Pri tem so cilji: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju, obogatitev populacij nekaterih vrst, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst ter izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

Zaključili z izlovom želv tujerodnih vrst

V Sloveniji je najpogostejša vrsta tujerodne želve okrasna gizdavka (Trachemys scripta), ki je z vsemi podvrstami uvrščena na seznam vrst, ki zadevajo Uredbo (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Preberi več

8. okt 2021

V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež

V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež

Ob končanem štetju populacije grezovke in popisu vegetacije v Strajnovem bregu so strokovnjaki iz ZRC SAZU poleti ponovno opazili metulja travniškega postavneža. Preberi več

17. sep 2021

Zaključek terenskega dela študije povezave gostiteljskih mravelj in gosenic strašničinega mravljiščarja

Zaključek terenskega dela študije povezave gostiteljskih mravelj in gosenic strašničinega mravljiščarja

Strokovnjaki iz Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) so v juliju zaključili s terenskim delom raziskave, ki se je nanašala na preverbo, katere vrste mravelj so gostiteljske za strašničinega mravljiščarja na izbranih površinah Ljubljanskega barja z večjo gostoto odraslih metuljev. Preberi več

30. avg 2021

Koristni nasvet
Za habitat Bazična nizka barja  |  marec - november

Loeselova grezovka je zaščitena vrsta, zato je njeno nabiranje prepovedano. Je redka in ogrožena ter zato z različnimi predpisi zavarovana orhideja.

Koristni nasvet
Za vrsto Koščični škratec  |  oktober - marec

Z mozaičnim obnavljanjem jarkov (v posameznem letu očistimo le posamezen odsek) preprečujemo njihovo zaraščanje, hkrati pa omogočamo preživetje živalskih vrst, ki v njem domujejo. Obnova jarkov je dovoljena med 30. 9. in 15. 3.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija